logo

 

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej w okresie od 01.01.2020r do 30.06.2021r realizuje projekt „Szansa dla młodych V” w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działania 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie suskim.

Do projektu zrekrutowane zostanie 235 osób bezrobotnych zarejestrowane w PUP w Suchej Beskidzkiej, w wieku do 29r.ż, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowić będą osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020. Co najmniej 20% uczestników projektu stanowić będą osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.

Ze wsparcia w ramach projektu będą mogli skorzystać też byli uczestnicy projektów z zakresu wyłączenia społecznego realizowanych w ramach celu 9 w RPO którzy będą spełniać warunki uczestnictwa w projekcie.

 

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie skorzystać będą mogły z następujących działań:

  1. Pośrednictwo pracy dla 237 osób;

  2. Poradnictwo zawodowe dla 237 osób

  3. Indywidualne Plany Działań dla 237osób;

  4. Staże dla 135 osób;

  5. Jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej dla 42 osób;

  6. Szkolenia zawodowe dla 40 osób

  7. Bony zasiedleniowe dla 20 osób

Wartość całkowita projektu to 2 121 938,36 zł

Szczegółowe informacje dotyczące projektu osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie mogą uzyskać u swojego doradcy klienta lub w:

- staże pok. 15 tel. 033 870 89 15

- środki na działalność gospodarczą pok. 13 tel. 033 870 89 13

- bony zasiedleniowe pok. 15 tel. 033 870 89 15

- szkolenia zawodowe pok. 22 tel. 033 870 89 22