Komunikat o Programie pn. "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" – edycja 2023"

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach kolejnej edycji Programu pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023” realizowanego ze środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego.

Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Miasto Jordanów zamierza ubiegać się o wsparcie finansowe na realizację usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, w związku z czym, osoby zainteresowane udziałem,  spełniające warunki uczestnictwa w Programie lub ich opiekunowie, powinni dokonać wstępnego zgłoszenia.

Przyjmowanie wstępnych zgłoszeń prowadzone jest  w terminie do dnia 8 listopada 2022 r.  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Jordanowie  w następujące formie:

 • telefonicznie pod nr tel.: 18 26 75 573 
 • mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tradycyjnie za pośrednictwem poczty na adres: Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej  w Jordanowie 34-240 Jordanów,  ul. 3 Maja 2
 •  osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej  w Jordanowie 34-240 Jordanów,  ul. 3 Maja 2,   od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
 1. Zgodnie z warunkami Programu adresatami są następujące osoby – uczestnicy programu:

         1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

        2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

 1.            a) o znacznym stopniu niepełnosprawności lub
               b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub
               c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
 2. Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

   1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
   2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
   3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
   4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
   5) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

 1. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

   1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
   2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
   3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 1. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.
 2. W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 3. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje powiat lub inny podmiot, któremu powiat zlecił realizację Programu, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 1 lub 2.
 3. W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

    1) zaświadczenie o niekaralności;
    2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
    3)  pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 1. Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

    1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
    2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
    3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
    4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
   5) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

 1. Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.