Dodatek elektryczny

Kryterium dochodowe

Dodatek elektryczny przysługuje bez względu na wysokość dochodu.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wysokość dodatku elektrycznego wynosi:

  • 1000 złotych
  • 1500 złotych – w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.

Uwaga!

W celu ubiegania się o podwyższoną kwotę dodatku elektrycznego  do wniosku dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej
w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Źródło ogrzewania podlega weryfikacji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (FOTOWOLTAIKA), dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dodatek elektryczny nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Dodatek elektryczny nie przysługuje w przypadku otrzymania dodatku węglowego lub dodatku dla gospodarstw domowych na pelet drzewny, drewno kawałkowe, skroplony gaz LPG, olej opałowy.

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

  • gospodarstwo domowe jednoosobowe: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca
  • gospodarstwo domowe wieloosobowe: osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące.

Uwaga!

W przypadku zaistnienia wątpliwości w zakresie:

  • składu gospodarstwa domowego,
  • braku zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022
  • niewyodrębnionych adresów dla dwóch samodzielnych lokali

może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku elektrycznego.

Gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal posiadający cechy samodzielności, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, przyznaje się dodatek elektryczny w drodze decyzji administracyjnej na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego i dokonuje się wpisu z urzędu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje jeden dodatek dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Jak złożyć wniosek?

*    osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie, ul. 3 Maja 2,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od 730 do 1530,

*  pocztą tradycyjną  na adres: Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej
w Jordanowie 34-240 Jordanów, ul. 3 Maja 2,

*     w formie dokumentu elektronicznego  przesłanego  za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na adres: /mops_jordanow/SkrytkaESP    które musi:

1) zawierać dane w ustalonym formacie tj.  zawarte we wzorze wniosku o wypłatę dodatku węglowego zgodnie z  Rozporzą­dzeniem Ministra Klimatu z dnia 16 sierpnia 2022r.   (Dz.U. z 2022 poz. 1712),

2)  być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym,

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie  w godzinach pracy MOPS  pod numerem 18 2675573.

Formularz wniosku:

Aktualny wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 13 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego (serwis zewnętrzny)

 

Termin składania wniosków

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z  informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO zamieszczonymi poniżej.

Podstawa prawna: