Serwis internetowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie

Zarządzenie Nr 35/11

 Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 12.05. 2011 roku

w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 3 i art.9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) oraz uchwały Nr V/29/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jordanowie i warunków jego funkcjonowania zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwany dalej „Zespołem”, w składzie:

 

 1. Alicja Mentel-Wanciura – Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 2. Barbara Sutor - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie,
 3. Ryszard Plewa – Komisariat Policji w Jordanowie,
 4. Joanna Czyszczoń – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jordanowie,
 5. Iwona Kolaniak – Szkoła Podstawowa w Jordanowie,
 6. Barbara Kowalcze – Gimnazjum w Jordanowie,
 7. Danuta Pindel – Miejskie Przedszkole w Jordanowie,
 8. Zofia Tokarz – Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie,
 9. Piotr Kozar –NZOZ „DOM” Ośrodek Psychoterapii w Jordanowie,
 10. Kornelia Firek – NZOZ „DOM” Ośrodek Psychoterapii w Jordanowie,
 11. Marta Dąbrowska – Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej,
 12. Jolanta Pustelnik – Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej.

 

 

§ 2

 

W razie nieobecności członka Zespołu zastępstwo będzie pełnić osoba wskazana przez podmiot reprezentując, zgodnie z porozumieniem o współpracy.

 

§ 3

 

Pierwsze posiedzenie Zespołu odbędzie się w terminie do 30 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.