Osoby, które w czasie epidemii koronawirusa nie miały możliwości złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, mogą otrzymać świadczenie z mocą wsteczną. Należy jednak pamiętać, że aby skorzystać z tej możliwości, trzeba złożyć wniosek nie później, niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną został wprowadzony szczególny tryb ubiegania się
o dodatek mieszkaniowy. Chodzi o to, by osoby, które obecnie złożą wniosek, mogły otrzymać wsparcie z mocą wsteczną. Tryb ten został uregulowany w art. 15zzzib ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.  z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)

Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną  można otrzymać pod warunkiem dołączenia do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego klauzuli, ze wskazaniem okresu za który ma być przyznany dodatek mieszkaniowy.

Wydatki ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc od którego ma być przyznany dodatek mieszkaniowy wstecz.

Dochód w dodatku mieszkaniowym wstecz ustala się za 3 miesiące poprzedzające miesiąc, od którego ma być przyznany dodatek wstecz.