Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest podstawową jednostką systemów pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.