Logo FunduszeUE

znak: MOPS.271.ZO.10.2019

ZAPYTANIE   OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

Kierownik  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie  w związku z realizacją projektu „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu”   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie9.2,Poddziałanie 9.2.1. w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej zakup sprzętu sportowego wraz z dostawą i montażem.

I.ZAMAWIAJĄCY

Miasto Jordanów

Rynek 1

34-240 Jordanów

NIP 552-15-79-821

ODBIORCA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

3 Maja 2

34-240 Jordanów

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia sportowego  dla uczestników projektu  „Placówka Wsparcia dziennego – prawie jak w domu”, ul. Kolejowa 7, 34‑240 Jordanów.

KOD CPV WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:

37400000-2 artykuły i sprzęt sportowy

Zamawiający informuje, iż zastosowane  w przedmiocie zamówienia określenie w formie wskazania nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub norm ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych rozwiązaniom opisywanym przez wskazanie, nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub norm pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązanie będzie miało te same cechy funkcjonalne co wskazane w przedmiocie zamówienia, których jakość nie może być gorsza od jakości określonej w specyfikacji produktu.

Zamawiający wymaga aby towar będący przedmiotem dostawy był oryginalny, nieregenerowany, fabrycznie nowy (ze znakiem firmowym) wskazującym typ i model.  Pod pojęciem towaru fabrycznie nowego Zamawiający rozumie towar nieużywany i nieuszkodzony, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, pełnowartościowy, nieregenerowany, nie napełniany powtórnie, nie reprodukowany i nierefabrykowany, do którego produkcji zostały wykorzystane wyłącznie elementy/półfabrykaty w 100% nowe, tj. wcześniej nie używane, nie wchodzące wcześniej (pierwotnie) w części ani w całości w skład innych artykułów, zapakowany  w oryginalne opakowanie fabryczne.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu części artykułów oraz dokonania zamiany ilościowej w stosunku do ich pierwotnej ilości, określonej w formularzu asortymentowo-cenowym.

Szczegółowy opis przedmiotu/zakres wymagań

  W ramach zamówienia należy dostarczyć oraz zamontować:

 1. MECHANIZM REGULACJI WYSOKOŚCI TABLICY DO KOSZYKÓWKI - szt. 2

Zamawiający wymaga, aby konstrukcja mechanizmu pozwała łatwo i szybko zmienić wysokość tablicy (wraz z obręczą) w stosunku do podłoża w przedziale 260-305 cm. Zmiana wysokości regulacji ręczne   obracanie korbką regulacyjną uchwytu śruby pociągowej.  Rama mechanizmu wykonana z profili stalowych zamkniętych 40x40x2 mm, dodatkowo wzmacniana.  Mechanizm przeznaczony do mocowania przy wszystkich typach konstrukcji mocujących tablicę. 

Produkt zgodny z  normą FIBA  posiadający  Certyfikat PN (Polska Norma).

 1. WÓZEK NA PIŁKI ZAMYKANY - 1

Wykonany z malowanych proszkowo metalowych rurek. Wyposażony w rolki obrotowe. Wymiary: 100 x 70 x 70 cm. –    szt. 1;

 1. PIŁKA NOŻNA DO GRY W HALI (FUTSAL) - 10

Piłka typu all-round wykonana z materiału TPU. Wyściełana pianką. Rozmiar 4, kolor biało- czarny. Select Futsal Pro lub równoważny.

 1. PIŁKA DO GRY W SIATKÓWKĘ - 10

Wykonana z miękkiej skóry syntetycznej,18panelowa, klejona. Rozmiar: 5.  Molten V5PC lub równoważny   – szt. 10

III.  GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU:

 1. Wykluczenia:
 2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają poniższy warunek: - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają poniższy warunek: - dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Potencjał techniczny: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają poniższy warunek:dysponują potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia,
 5. Wiedza i doświadczenie: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają poniższy warunek:
  - posiadają doświadczenie w realizacji dostaw/usług będących przedmiotem zamówienia.
 6.  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają poniższy warunek:
  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia.
 7. Zamawiający wymaga aby;
  1. Wszystkie materiały były fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana oraz winna posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Dostawa wraz z montażem będzie obejmować fabrycznie nowe artykuły, które zostały szczegółowo opisane w zapytaniu ofertowym. Zamawiający dopuszcza przedstawienie w ofercie zbliżonego asortymentu pod względem zastosowania i wykonania.
  2. zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów
  3. łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, montażem na koszt własny i ryzyko, w godzinach  i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego.
  4. Wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia urządzeń i sprzętu zgodnych, pod względem
  5. jakości, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w niniejszym zapytaniu.
  6. Całość zamówienia powinna być objęta jedną gwarancją wykonawcy, co oznacza, iż w przypadku uszkodzenia któregoś z elementów będących przedmiotem zamówienia, podlega on naprawie lub wymianie przez wykonawcę. Szczegółowe warunki określone powinny zostać w gwarancji.
 8. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 9. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie,
  1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
  2. 2. W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, którzy powiązani są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
   1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
   2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
   3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
   4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
   5. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu
   6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:

 1. Kryteriami wyboru oferty będą:

  1) cena ofertowa brutto – 60%

  2) termin wykonania przedmiotu zamówienia – 40%

 2. Zamawiający oceni ofertę przyznając punkty wg poniższych uregulowań:

  1) Cena ofertowa brutto – 60 pkt.

  Zamawiający dokona oceny ofert przy zastosowaniu kryterium cena wg podanego niżej wzoru:

  P – łączna ocena oferty:

          najniższa oferowana cena

  P = _______________________ x 100 pkt x 60%

             cena badanej oferty

  2) Termin dostawy przedmiotu zamówienia – 40%

Wykonawca winien dostarczyć przedmiot zamówienia w określonym terminie; stosownie do dnia dostawy, Zamawiający przydzieli punkty, wg poniższego rozgraniczenia:

 1. Lp. Termin dostawy  i montażu  przedmiotu zamówienia :

Liczba przyznanych punktów:
maksymalnie – 40, co stanowi 40% ogólnej oceny

a) w terminie 10 dni od podpisania umowy – 40  pkt

b) w terminie 14 dni od podpisania umowy  – 20 pkt

c) w terminie 21  dni od podpisania umowy   - 10  pkt

d) w terminie 22 dni od podpisania umowy dni - 0 pkt.

 

 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki, złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlegającego wykluczeniu oraz otrzyma najwyższą liczbę punków, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w ramach wskazanych kryteriów, przy czym maksymalna liczba punktów, możliwych do zdobycia w ramach ustalonych kryteriów oceny ofert wynosi 100.
 2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i drugiego kryterium oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 3. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane.
 4. W przypadku gdy wartość oferty przedstawionej w odpowiedzi na zapytanie będzie wyższa od zaplanowanej w budżecie projektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. W sytuacji gdy Wykonawca nie wyrazi zgody na zmniejszenie ceny wówczas Zamawiający odrzuci jego ofertę i do negocjacji zaprosi Wykonawcę, który przedstawił ofertę ocenioną jako drugą. W przypadku braku innych ofert Zamawiający uzna całe zapytanie ofertowe za nierozstrzygnięte.

 V. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY.

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

 2. Cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca na czas ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję o najniższej cenie przy zachowaniu postawionych w zapytaniu wymagań.

 1. Składając ofertę w postępowaniu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu formularz ofertowy – załącznik nr1  do zapytania ofertowego oraz parafowana wzór umowy – załącznik nr 2  do zapytania ofertowego;

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

 1. Wymagane dokumenty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie 34 -240 Jordanów, ul. 3 Maja 2,  (Sekretariat pok. 2 na I p.) - do  15 listopada 2019 roku do godz. 9.00.:

A) osobiście lub,

B) za pośrednictwem urzędu pocztowego lub,

C). elektronicznie -   podpisaną elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.  Przed złożeniem elektronicznych podpisów kwalifikowanych należy odwzorować pieczątki osób podpisujących umowę po stronie Wykonawcy, dokonać zapisu pliku formularza ofertowego oraz pliku wzoru  umowy do formatu pdf i następnie podpisać za pomocą formatu pades i  przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na adres (/mops_jordanow/SkrytkaESP)  lub drogą  e-mail na adres: mops.jordanóTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dla wszystkich ofert - za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie.

 2. Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, nie będą rozpatrywane.

 1. Dodatkowych informacji udziela Barbara Trembacz pod numerem telefonu 18 26 75 573.

Jordanów,  2019-11-07

 

z  upoważnienia

Kierownika   Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej  w  Jordanowie

Barbara Trembacz

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Obowiązek informacyjny