Logo FunduszeUE

znak: MOPS.271.ZO.11.2019

ZAPYTANIE   OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

Miejski  Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie  w związku z realizacją projektu „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu”   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2  Poddziałanie 9.2.1. w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia ofert cenowych na usługę zakupu i dostawy materiałów i pomocy dydaktycznych.

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Jordanów

ul. Rynek 1

34-240 Jordanów

NIP 552-15-79-821

ODBIORCA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 3 Maja 2

34-240 Jordanów

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest  zakup i dostawa materiałów i pomocy dydaktycznych do realizacji zadań w ramach Projektu dla uczestników projektu  „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu”.  Zakupione materiały  muszą być fabrycznie nowe, gotowe do użytkowania i niewycofane z rynku przez producenta z uwagi na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia użytkowników, pozostawać własnością Wykonawcy i nie być obciążone prawem na rzecz osób trzecich, oraz posiadać parametry techniczno - użytkowe nie mniej korzystne, niż określone przez Zamawiającego. 

Zamawiający informuje, iż zastosowane  w przedmiocie zamówienia określenie w formie wskazania nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub norm ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych rozwiązaniom opisywanym przez wskazanie, nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub norm pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązanie będzie miało te same cechy funkcjonalne co wskazane w przedmiocie zamówienia, których jakość nie może być gorsza od jakości określonej w specyfikacji produktu.

Zamawiający wymaga aby towar będący przedmiotem dostawy był oryginalny, nieregenerowany, fabrycznie nowy w oryginalnym opakowaniu (ze znakiem firmowym) wskazującym typ i model urządzenia do którego jest przeznaczony, z ważnym terminem przydatności do użycia.  Pod pojęciem towaru fabrycznie nowego Zamawiający rozumie towar nieużywany i nieuszkodzony, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, pełnowartościowy, nieregenerowany, nie napełniany powtórnie, nie reprodukowany i nierefabrykowany, do którego produkcji zostały wykorzystane wyłącznie elementy/półfabrykaty w 100% nowe, tj. wcześniej nie używane, nie wchodzące wcześniej (pierwotnie) w części ani w całości w skład innych artykułów, zapakowany                    w oryginalne opakowanie fabryczne.

Przedmiot zamówienia został podzielony na  6 części zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do zapytania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu części artykułów oraz dokonania zamiany ilościowej w stosunku do ich pierwotnej ilości, określonej w formularzu asortymentowo-cenowym.

Przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 musi być dostarczony do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie, ul. 3 Maja 2   w godzinach od 7.30 do 15.30.

Kod CPV    30192000-1  Wyroby biurowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

30197644 – 2 Papier kserograficzny
30190000 – 7 Różny sprzęt i artykuły biurowe
39292300-8  Przybory do rysowania

37524100-8  Gry edukacyjne

39162100-6  Pomoce dydaktyczne

30232150-0  Drukarki atramentowe

39700000 - Sprzęt gospodarstwa domowego

III.  GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU:

 1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie,
 2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wybraną część zamówienia, lub jedną ofertę na wybrane części.
 3. Zamawiający wymaga aby;
  1. Wszystkie materiały były fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana oraz winna posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Dostawa wraz z montażem będzie obejmować fabrycznie nowe artykuły, które zostały szczegółowo opisane w zapytaniu ofertowym. Zamawiający dopuszcza przedstawienie w ofercie zbliżonego asortymentu pod względem zastosowania i wykonania.
  2. zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, montażem na koszt własny i ryzyko, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego.
  3. Wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia urządzeń i sprzętu zgodnych, pod względem jakości, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w niniejszym zapytaniu.
  4. Całość zamówienia powinna być objęta jedną gwarancją wykonawcy, co oznacza, iż w przypadku uszkodzenia któregoś z elementów będących przedmiotem zamówienia, podlega on naprawie lub wymianie przez wykonawcę. Szczegółowe warunki określone powinny zostać w gwarancji.

4)      Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają poniższy warunek:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia.

5)      Wiedza i doświadczenie:

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają poniższy warunek:
- posiadają doświadczenie w realizacji dostaw/usług będących przedmiotem zamówienia.

6)      Potencjał techniczny:

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają poniższy warunek:

- dysponują potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia,

7)      Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają poniższy warunek:
- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

8)      Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają poniższy warunek:
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

9)      Wykluczenia:

1.      O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

2.      W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, którzy powiązani są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

c)pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3.      Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4.      Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

IVKRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:

  1. Kryteriami wyboru oferty będą:
   1) cena ofertowa brutto – 80%
   2) termin wykonania przedmiotu zamówienia – 20%
  2. Zamawiający oceni ofertę przyznając punkty wg poniższych uregulowań:

   1) Cena ofertowa brutto – 80 pkt.
   Zamawiający dokona oceny ofert przy zastosowaniu kryterium cena wg podanego niżej wzoru:

   P – łączna ocena oferty:
   najniższa oferowana cena
   P = _______________________ x 100 pkt x 80%
              cena badanej oferty

   2) Termin dostawy przedmiotu zamówienia – 20%

   Wykonawca winien dostarczyć przedmiot zamówienia w określonym terminie; stosownie do dnia dostawy, Zamawiający przydzieli punkty, wg poniższego rozgraniczenia:

   Lp. Termin dostawy  przedmiotu zamówienia :

Liczba przyznanych punktów:
maksymalnie – 20, co stanowi 20% ogólnej oceny

 1. a) w terminie 7 dni od podpisania umowy – 20  pkt
  b) w terminie 10 dni od podpisania umowy  – 10 pkt
  c) w terminie 14  dni od podpisania umowy   - 0   pkt
 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki, złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlegającego wykluczeniu oraz otrzyma najwyższą liczbę punków, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w ramach wskazanych kryteriów, przy czym maksymalna liczba punktów, możliwych do zdobycia w ramach ustalonych kryteriów oceny ofert wynosi 100.

 2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i drugiego kryterium oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 3. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane.
  5. W przypadku, gdy wartość oferty przedstawionej w odpowiedzi na zapytanie będzie wyższa od zaplanowanej w budżecie projektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. W sytuacji gdy Wykonawca nie wyrazi zgody na zmniejszenie ceny wówczas Zamawiający odrzuci jego ofertę i do negocjacji zaprosi Wykonawcę, który przedstawił ofertę ocenioną jako drugą. W przypadku braku innych ofert Zamawiający uzna całe zapytanie ofertowe za nierozstrzygnięte.

 V. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY.

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
 2. Cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca na czas ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję o najniższej cenie przy zachowaniu postawionych w zapytaniu wymagań.
 1. Składając ofertę w postępowaniu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu formularz asortymentowo-cenowym  załącznik nr 2  do zapytania ofertowego;.
 2. Pod uwagę będą brane tylko oferty pełne tzn. zawierające wycenione wszystkie pozycje. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 3. Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu zgodnego z parametrami określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu/zakres wymagań – załącznik nr 1.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu części artykułów oraz dokonania zamiany ilościowej w stosunku do ich pierwotnej ilości, określonej w formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2
 5. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.
 6. Okres związania ofertą – 30 dni od upływu terminu złożenia oferty.

VI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

 

 1. Ofertę można doręczyć Zamawiającemu:
 2. Oferty należy składać w formie pisemnej, lub w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym  do  dnia 22 listopada 2019 roku do godz. 9.00.
 3. Składając ofertę w postępowaniu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu formularz ofertowy – załącznik nr 2  do zapytania ofertowego oraz parafowana wzór umowy – załącznik   nr 3  do zapytania ofertowego
 4. • osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie 34-240 Jordanów, ul. 3 Maja 2,   (Sekretariat pok. 2 na I p.)  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.,

 5. • pocztą na adres siedziby Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie  34-240 Jordanów, ul. 3 Maja 2,  z dopiskiem „Dostawa materiałów dla specjalistów ”,

 6. • elektronicznie, / po uzupełnieniu dokumentacji należy dokonać zapisu oferty do formatu pdf i następnie podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą formatu pades/  na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,  lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na adres: /mops_jordanow/SkrytkaESP
 7. Dla wszystkich ofert - za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie.
 8. Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, nie będą rozpatrywane.
 9. Dodatkowych informacji udziela Barbara Trembacz pod numerem telefonu 18 26 75 573

VII.TERMIN I MIEJSCE DOSTAWY ZAMÓWIENIA:

Dostawa towaru transportem i na koszt wykonawcy na adres:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  ul. 3 Maja 2,  34-240 Jordanów  / piętro I - klatka schodowa/.

 

VIII.   INFORMACJE DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie ( adres:  ul. 3 Maja 2, 34-240 Jordanów, telefon kontaktowy:  18 26 75 573, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, zwanego dalej „zamówieniem”.
 • Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jako niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.
 • W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa
 • podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są współadministratoramianych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające.
 • Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3, jak również przez okres w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.
 • W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu;
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych[1];
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:
 1. gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 2. jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
 3. Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 • prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.
 • W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:
 • prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych wyklucza możliwość udzielenia zamówienia.
 • Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

Jordanów,  2019-11-15                                                                                 

 

Kierownik   Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej  w  Jordanowie

Zofia Gospodarczyk

 

Zawiadomienie o unieważnieniu

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Obowiązek informacyjny

 

[1] Realizacja prawa do sprostowania nie może: 1) skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa; 2) naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego i jego załączników.