znak: MOPS.271.ZO.14.2020

                                                 ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO


ZAMAWIAJĄCY
Miasto Jordanów
ul. Rynek 1
34-240 Jordanów
NIP 552-15-79-821


ODBIORCA
Miejski Ośrodek Pomoc Sp ołecznej
ul. 3 Maja 2
34-240 Jordanów

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych, dla osób uprawnionych na mocy decyzji
administracyjnej Miejskiego Ośrodka Pomoc Społecznej w Jordanowie, zamieszkujących na terenie
Miasta Jordanowa w 2021 roku.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.


Kod CPV: 85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług opiekuńczych

Procedury realizacji usług opiekuńczych

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 3 - wykaz osób wykonujących usługę