Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie, jako jednostki właściwej do finansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej, może dochodzić na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej świadczeń alimentacyjnych.

W przypadku gdy od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej upłynął rok, Kierownik jest zobowiązany do wytoczenia powództwa alimentacyjnego. Niezależnie od powyższego rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka jest uprawniona do samodzielnego dochodzenia alimentów od rodziców na rzecz dziecka. Pozew o alimenty składa się w Sądzie Rejonowym, sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania powoda (małoletniego dziecka) lub pozwanego (rodziców dziecka). Od pozwu nie uiszcza się żadnej opłaty. W sytuacji zasądzenia alimentów, będą one płatne do rąk rodziny zastępczej, chyba że sąd postanowi inaczej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 583)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.)
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332).