znaki strona www

 

PROGRAMY RZĄDOWE 2021

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Wieloletni rządowy program
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Miasto Jordanów realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

W 2021 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 103 649,00 zł, co stanowi 80% wartości zadania.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8   ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

W sytuacji braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku lub gdy zapewnienie pomocy w tej formie jest nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną można udzielić pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 1 051,50 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 792,00 zł w przypadku osób w rodzinie.

 

 

znaki strona www

 

 

 

 

 

Program wsparcia na utrzymanie OPS

Rządowe Wsparcie Finansowe na utrzymanie Ośrodka
Pomocy Społecznej

Miasto Jordanów corocznie otrzymuje dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Dotacja jest przeznaczona na wydatki bieżące Ośrodka z wyłączeniem wydatków majątkowych, a jej celem jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej.

W roku 2021 r kwota  dofinansowania  wynosi: 50 550,00

  

 

znaki strona www

 

 

 

 

 

 

Program  „ Realizacja programu w zakresie rozwoju pomocy społecznej” - edycja 2021

Rządowe Wsparcie Finansowe na utrzymanie Ośrodka
Pomocy Społecznej

Celem programu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z wykorzystaniem art. 110a ustawy pomocy społecznej, w celu rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych

W roku 2021 r kwota  dofinansowania wynosi: 25 199,00

 

 

 znaki strona www

 

 

 

Program wspieraj Seniora

Program wspieraj Seniora na 2021 - dofinansowany przez Wojewodę Małopolskiego ze środków budżetu państwa

Celem programu „Wspieraj seniora na rok 2021” realizowanego przez Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem zarażenia się  COVID-19. W szczególnych przypadkach pomoc udzielana może być również seniorom poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

W roku 2021 r kwota  dofinansowania  wynosi: 8 620,00

 

znaki strona www

 

 

 

 

 

 

 

Dotacja na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegająca na wypłacie dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 400zł miesięcznie dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, a w przypadku zatrudnienia w mniejszym wymiarze czasu pracy w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej

Dotacja celowa z budżetu państwa 8 150,00 zł

 

znaki strona www

            

 

 

 

 

 

 

Program „  Asystent Rodziny na rok 2021”

           

Celem programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny.

Środki na wykonanie zadania pochodzą z Funduszu Pracy.

 

Całkowity koszt zadania w 2021 roku: 2513,07 zł

Dofinansowanie z Funduszu Pracy w 2021 roku: 2 000,00 zł

Środki własne w 2021 roku: 513,07 zł