znaki strona www                                                                                                                                                                                                                                             

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest realizowany przez Gminę Miasto Jordanów na podstawie przyjętego  programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych,
w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

 

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie:

  • gorącego posiłku,
  • świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,
  • świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn:

  • 1552,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • w przypadku rodziny kwoty 1200,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny (np. dla 4-osobowej rodziny 4 x 1200 zł = 4800,00zł).

Niezbędne dokumenty:

  • wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego)
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu
  • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy
  • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

Realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” odbywa się na podstawie: 

 

 

 

 

Dotacja oraz jej wysokość, przyznawana jest przez Wojewodę Małopolskiego na wniosek Burmistrza Miasta Jordanowa i określona jest w umowie o udzielenie dotacji.

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 dofinansowywany jest ze środków budżetu państwa.

W roku 2022 na realizację tego zadania przeznaczono 92 445,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych 00/100).