znaki strona www

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata                            

2024-2028 jest realizowany przez Gminę Miasto Jordanów na podstawie przyjętego  programu osłonowego w zakresie dożywiania

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

W ramach programu wyróżniono 3 moduły:

1) moduł dla dzieci i młodzieży,

2) moduł dla osób dorosłych,

3) moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie z pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn:

  • 1552,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • w przypadku rodziny kwoty 1200,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny (np. dla 4-osobowej rodziny 4 x 1200 zł = 4800,00zł).

Program dofinansowany jest z dotacji celowej  środków budżetu państwa.

W 2024  roku wysokość dofinansowania dotacji celowej  budżetu państwa wynosi 62 585,00 zł. co stanowi  80 % kosztów realizacji zadania, przy udziale co najmniej 20% środków własnych budżetu gminy – z godnie z umową nr 51/OPS/D/2024     zawartą pomiędzy Miastem Jordanów , a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim na realizację Programu ,, Posiłek w szkole i w domu’’ styczniu 2024 roku   

Prognozowany całkowity koszt zadania wynosi 78 500,00 zł.

W ciągu roku kalendarzowego wysokość środków – w zależności od potrzeb – ulegać będzie zmianom.

Informacje o zmianach w zakresie środków finansowych niezbędnych do realizacji programu będzie aktualizowana.

Jednostką odpowiedzialną za realizację programu na terenie Miasta Jordanowa jest  Miejski Ośrodek pomocy społecznej w Jordanowie.

 

UCHWAŁA NR XLVII/429/2023 RADY MIASTA JORDANOWA z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

UCHWAŁA NR XLVII/428/2023 RADY MIASTA JORDANOWA z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

UCHWAŁA NR XLVII/427/2023 RADY MIASTA JORDANOWA z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028