znaki strona www

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

 

Program wspierania rodziny

„Asystent rodziny w 2023 r.”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie  informuje, że realizuje „ Program Asystent rodziny w 2023 r., finansowany ze środków Funduszu Pracy.

Zadaniem objętym programem jest: Dofinansowanie przyznane w formie dofinansowania zadania własnego beneficjenta w ramach programu związanego z:

 • wypłatą jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny 
 • dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych za okres listopad - grudzień 2023 roku

Celem przyznania środków jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet i rodzin "Za życiem".

Kwota dofinansowania:   11 447,70 zł;

 

Kwota środków własnych gminy:  3 415,33 zł

Całkowita wartość zadania: 14 862,33 zł

 

 

znaki strona www

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej na rok 2023

 Wartość dofinansowania  77 589,00 zł. z tego:

* 65 676 zł - na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej;

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji następujących zadań:

 • udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 • dożywianie dzieci,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom i osobom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

* 11 913 zł  - na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb;

W ramach tego zadania zanalizowano  projekt pt. „Podnoszenie kompetencji rodzicielskich i wychowawczych”, którego zakładanym celem jest poprawa funkcji rodzicielstwa wśród rodzin z dziećmi miasta Jordanów zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  i prowadzeniu gospodarstwa domowego.

 

 

znaki strona www

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej na rok 2023

Kwota dofinansowania:   9 438,00 zł

Kwota środków własnych gminy:  7524,48 zł

Całkowita wartość zadania: 16 962,48 zł

Środki przeznacza się dofinansowanie zadania własnego beneficjenta wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2023 r do 31 grudnia 2023 r.

 

 

 

 

 

znaki strona www                                                                                                                                                                                                                                               znaki strona www

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest realizowany przez Gminę Miasto Jordanów na podstawie przyjętego  programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych,
w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

 

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie:

 • gorącego posiłku,
 • świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,
 • świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn:

 • 1552,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
 • w przypadku rodziny kwoty 1200,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny (np. dla 4-osobowej rodziny 4 x 1200 zł = 4800,00zł).

Niezbędne dokumenty:

 • wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego)
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

Realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” odbywa się na podstawie: 

 

 

 

 

Dotacja oraz jej wysokość, przyznawana jest przez Wojewodę Małopolskiego na wniosek Burmistrza Miasta Jordanowa i określona jest w umowie o udzielenie dotacji.

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 dofinansowywany jest ze środków budżetu państwa.

W roku 2022 na realizację tego zadania przeznaczono 92 445,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych 00/100).

 znaki strona www                                                                                                                                                                                                                                                                           znaki strona www