Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji  opiekuńczo-wychowawczej, będą mogły otrzymać wsparcie w postaci Asystenta Rodziny. Możliwość taka wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.