Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na poziomie gmin. Realizując zadania pomocy społecznej współpracują oni, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.


KWOTY PODSTAWOWYCH ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ:

    zasiłek stały – maksymalna wysokość dla osoby samotnej - 645,00 zł;
    zasiłek stały – maksymalna wysokość dla osoby w rodzinie - 528,00 zł;
    zasiłek stały - minimalna wysokość - 30,00 zł;
    zasiłek okresowy - maksymalna wysokość dla osoby samotnej - 418,00 zł;
    zasiłek okresowy - minimalna wysokość - 20,00 zł;