Serwis internetowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie Nr 433242-2013 Z 17.10.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Jordanów
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 17 nieaktywnych uczestników projektu systemowego pt. Wspólne działanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...


 

Jordanów: Organizacja kursów zawodowych dla beneficjentów projektu systemowego pt.: Wspólne działanie - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Numer ogłoszenia: 474236 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 423242 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piłsudskiego 25, 34-240 Jordanów, woj. małopolskie, tel. 18 26 75 573, faks 18 26 75 573.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja kursów zawodowych dla beneficjentów projektu systemowego pt.: Wspólne działanie - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 17 nieaktywnych uczestników projektu systemowego pt. Wspólne działanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.Zamówienie obejmuje szkolenia w zakresie: CZĘŚĆ I: projektowanie stron internetowych - ilość godzin dydaktycznych - 60- dla 1 osoby, CZĘŚĆ II: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i obsługą programów do fakturowania - ilość godzin dydaktycznych -80 - dla 3 osób, CZĘŚĆ III: opiekunka osoby starszej i chorej z praktyką - ilość godzin dydaktycznych - 100 - dla 3 osób, CZĘŚĆ IV: kadry i płace - ilość godzin dydaktycznych - 60 dla 1 osoby CZĘŚĆ V: kosmetyczka z wizażem - ilość godzin dydaktycznych - 100 - dla 4 osób CZĘŚĆ VI: stylizacja paznokci - ilość godzin dydaktycznych - 100 - dla 2 osób CZĘŚĆ VII: kurs komputerowy na poziomie podstawowym - ilość godzin dydaktycznych -30- dla 1 osoby, CZEŚĆ VIII: magazynier z obsługą wózka widłowego - ilość godzin dydaktycznych -100 - dla 2 osób, Uwaga! Zamawiający dopuszcza możliwość podziału liczby uczestników na grupy oraz dołączenia uczestników niniejszego kursu do innych grup utworzonych przez Wykonawcę. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) właściwy dla przedmiotu zamówienia: 80530000-8 - usługi szkolenia zawodowego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Europejski Funduszu Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: projektowanie stron internetowych - ilość godzin dydaktycznych - 60- dla 1 osoby

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Rynek 16, 34-200 Sucha Beskidzka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3950,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2880,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2880,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2880,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i obsługą programów do fakturowania - ilość godzin dydaktycznych -80 - dla 3 osób

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Rynek 16, 34-200 Sucha Beskidzka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3840,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3840,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6609,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: opiekunka osoby starszej i chorej z praktyką - ilość godzin dydaktycznych - 100 - dla 3 osób

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Rynek 16, 34-200 Sucha Beskidzka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7333,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5100,00

 • Oferta z najniższą ceną: 5100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5100,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: kosmetyczka z wizażem - ilość godzin dydaktycznych - 100 - dla 4 osób

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński, ul. Judyckiego 11, 84-200 Wejherowo, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5680,00

 • Oferta z najniższą ceną: 5680,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9860,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: stylizacja paznokci - ilość godzin dydaktycznych - 100 - dla 2 osób

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński, ul. Judyckiego 11, 84-200 Wejherowo, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4760,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4760,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6200,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: kurs komputerowy na poziomie podstawowym - ilość godzin dydaktycznych - 30 - dla 1 osoby

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Rynek 16, 34-200 Sucha Beskidzka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1440,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1440,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4089,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: magazynier z obsługą wózka widłowego - ilość godzin dydaktycznych-100- dla 2 osób

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Rynek 16, 34-200 Sucha Beskidzka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5850,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4600,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4600,00

 • Waluta: PLN.