Świadczeniami z pomocy społecznej są:

 

 1. Świadczenia pieniężne:
  1. zasiłek stały,
  2. zasiłek okresowy,
  3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
  4. zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
  5. pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
  6. świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauka języka polskiego dla cudzoziemców; którzy uzyskali w rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,
  7. wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;
 2. Świadczenia niepieniężne:
  1. praca socjalna,
  2. bilet kredytowany,
  3. składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  4. składki na ubezpieczenie społeczne,
  5. pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
  6. sprawienie pogrzebu,
  7. poradnictwo specjalistyczne,
  8. interwencja kryzysowa,
  9. schronienie,
  10. posiłek,
  11. niezbędne ubranie,
  12. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
  13. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w ośrodkach wsparcia,
  14. mieszkanie chronione;
  15. pobyt i usługi w domach pomocy społecznej,
  16. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie- w tym w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.