Zasiłek okresowy przysługuje osobom i rodzinom bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium dochodowe, w szczególności ze względu na ochronę macierzyństwa, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.

Kiedy przysługuje?

Ze względu na:

  1. na długotrwałą chorobę
  2. niepełnosprawność
  3. bezrobocie
  4. możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
    1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
    2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Osoba zainteresowana uzyskaniem pomocy winna zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. 3 Maja 2 w Jordanowie.

O pomoc zwracamy się w formie pisemnej, składając prośbę na piśmie.

Przed wydaniem decyzji pracownicy MOPS-u przeprowadzają rodzinny wywiad środowiskowy. Wywiad przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego.

Celem zapoznania się z położeniem osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc, pracownik socjalny odwiedza zainteresowanych w ich domu lub mieszkaniu.

Na podstawie uzyskanych informacji planuje się pomoc.