Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Jordanowa z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

polegającego na prowadzeniu Placówki Wsparcia Dziennego w Jordanowie dla dzieci i młodzieży

w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 i art. 190 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1a, art. 11 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

                     § 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Jordanowa
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu Placówki Wsparcia Dziennego w Jordanowie dla dzieci i młodzieży w okresie
od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

                     § 2.

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1, określa Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

                     § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

  1. Zarządzenie Nr 64.pdf
  2. Ogłoszenie ws. naboru członków komisji.pdf
  3. Druk oferty.pdf
  4. Wzór sprawozdania.pdf