ZMIANY TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE „40 ZŁ” ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

Podmioty, w szczególności osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy powinny niezwłocznie składać wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy „40 zł” w następujących terminach:

  • Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy do 30 czerwca 2022 r. należy złożyć najpóźniej do 31 lipca 2022 r.

Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminu (po 31 lipca 2022 r.) pozostawia się bez rozpoznania.

  • Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, składa się w ciągu miesiąca od ostatniego dnia okresu, w którym zostało zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie.

Zatem, jeżeli osoba zapewniła zakwaterowanie i wyżywienie np. do 20 lipca 2022 r., to czas na złożenie wniosku ma tylko do 20 sierpnia 2022 r.

Wnioski złożone z uchybieniem terminu miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem pozostawia się bez rozpoznania.

  • Podmioty, w szczególności osoby fizyczne, które zapewniły przed dniem 30 kwietnia 2022 r. zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL zobowiązane są złożyć wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy najpóźniej do 15 lipca 2022 r.

Wniosek winien być złożony na formularzu wniosku o świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obowiązującym przed dniem 30 kwietnia 2022 r.,

określony Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r..

Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminu (po 15 lipca 2022 r.) pozostawia się bez rozpoznania.

 

Przypominamy, że świadczenie jest przyznawane za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i  wyżywienia, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest wypłacane z dołu.

Informujemy, również, ze z początkiem lipca br. wszedł w życie przepis pozwalający przedłużyć okres wypłaty świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania
i wyżywienia  w wysokości 40 zł na okres dłuższy niż 120 dni dla  następujących obywateli Ukrainy:

  • Osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji.
  • Osobom posiadającym dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje za ww. osoby niepełnosprawne, za osoby sprawujące nad nimi opiekę oraz za każde małoletnie dziecko tych osób.

  • Osobom, które ukończyły 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni).
  • Kobietom w ciąży.
  • Osobom wychowującym dziecko do 12 miesiąca życia.
  • Osobom samotnie sprawującym na terytorium RP opiekę nad trojgiem i więcej dzieci.

Świadczenie przysługuje za ww. osoby oraz  za każde małoletnie dziecko tych osób.

  • Małoletnim, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz małoletnim, którzy przed przybyciem na terytorium RP byli umieszczeni w pieczy zastępczej.

Świadczenie przysługuje za małoletnich, za opiekunów tymczasowych oraz za  wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

Ważne!

Świadczenie pieniężne przysługuje tylko w przypadku, kiedy wnioskujący nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Przyznanie lub wypłata świadczenia pieniężnego może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, której dokonują upoważnieni pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie, ul. 3 Maja 2 34-240 Jordanów.