DODATEK  WĘGLOWY

 

Informujemy, że na terenie Miasta Jordanowa obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie , ul. 3 Maja 2.

Dodatek węglowyjako wsparcie w związku z rosnącymi cenami na rynku energii – będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa,
  • piec kaflowy na paliwo stałe

o ile są zasilane paliwami stałymi. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Uwaga!

Dodatek węglowy nie będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, które skorzystało                           z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jaki został przewidziany w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477), tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

W przypadku,  gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Przy składaniu wniosku prosimy podać numer konta bankowego, gdyż przyśpieszy to wypłatę świadczenia.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu dodatku węglowego zostanie przesłana wnioskodawcy  na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, jeżeli wnioskodawca nie posiada poczty elektronicznej informację będzie można odebrać osobiście w siedzibie MOPS Jordanów. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

 

Sposoby składania wniosków:

*    osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie, ul. 3 Maja 2,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od 730 do 1530,

*  pocztą tradycyjną  na adres: Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej
w Jordanowie 34-240 Jordanów, ul. 3 Maja 2,

*     w formie dokumentu elektronicznego  przesłanego  za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na adres: /mops_jordanow/SkrytkaESP    które musi:

1) zawierać dane w ustalonym formacie tj.  zawarte we wzorze wniosku o wypłatę dodatku węglowego zgodnie z  Rozporzą­dzeniem Ministra Klimatu z dnia 16 sierpnia 2022r.   (Dz.U. z 2022 poz. 1712),

2)  być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym,

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie  w godzinach pracy MOPS  pod numerem 18 2675573.

 

 

Załączniki:

 

Wzór wniosku – dodatek węglowy.pdf