Najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o tzw. „dopłatę do czynszu”. Termin na złożenie wniosków mija 31 marca 2021 r.

Dopłata do czynszu została wprowadzona  ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2020 poz. 11).

Osoby, które w czasie epidemii koronawirusa nie miały możliwości złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, mogą otrzymać świadczenie z mocą wsteczną. Należy jednak pamiętać, że aby skorzystać z tej możliwości, trzeba złożyć wniosek nie później, niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm. ) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych przysługują osobą spełniającym równocześnie 3 kryteria określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych:

  1. Wnioskodawca posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
  2. Dochód gospodarstwa nie przekracza kryterium określonego w ustawie o dodatkach mieszkaniowych,
  3. Powierzchnia zajmowanego lokalu mieści się w granicach norm ustawowych,