Pomoc materialna dla uczniów

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 września do 15 września danego roku szkolnego.

W roku szkolnym 2020/2021 wnioski o stypendium szkolne i zasiłek szkolny należy składać w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie przy ul. 3 Maja 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Stypendia i zasiłki szkolne są udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji
i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia.

 

Komu przysługują świadczenia?

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, którzy wraz rodziną mieszkają na terenie Miasta Jordanowa.

Rodziną w przypadku stypendiów i zasiłków szkolnych są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:

 • rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
 • pełnoletniego ucznia
 • dyrektora szkoły, dyrektora kolegium pracowników służb społecznych lub dyrektora ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. We wniosku należy wskazać zdarzenie losowe oraz opisać jak to zdarzenie wpłynęło na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia.

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi jeśli dochód nie przekracza kwoty 528 zł na osobę
w rodzinie, a jednocześnie w rodzinie ucznia występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wymagane dokumenty:

Zasiłek szkolny:

 • wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
 • dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego

Wniosek należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego

Stypendium szkolne:

 • wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o stypendium szkolne (w przypadku utraty dochodu
  z miesiąca złożenia wniosku), np. zaświadczenie o wysokości dochodów

Prosimy pamiętać, że:

 • pracownik MOPS może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy
 • podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów
 • jeśli wypełnienie wniosku jest zbyt trudne, można poprosić o pomoc pracownika przyjmującego wniosek lub zaufaną osobę

Dodatkowe informacje:

Niepełnoletniego ucznia reprezentuje rodzic lub opiekun prawny.

Zasiłek szkolny jest świadczeniem jednorazowym.

Stypendium szkolne może być przyznane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy.

W przypadku przyznania stypendium szkolnego w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wypłata świadczenia nastąpi po uprzednim dostarczeniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne (oryginały rachunków, faktur, poświadczenia wydatków poniesionych w szkole, umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi wpłaty, itp.).

Przyznanie i wypłata świadczeń następuje na podstawie decyzji. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozpatrzenie wniosku
i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz.1481 ze zm.);
 • uchwała Nr XVI/137/2020 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Jordanowa.

Dokumenty do pobrania:

 • Załącznik 1 - Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego <pobierz>
 • Załącznik 2 - Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego <pobierz>
 • Zaświadczenie o dochodach <pobierz>
 • Regulamin udzielania pomocy materialnej <pobierz>