Konferencja dla asystentów i rodzin osób z niepełnosprawnością- 29.06.2023

Dyrektor OREW w Juszczynie zaprasza Rodziców oraz osoby zainteresowane do udziału w konferencji, która odbędzie się 29 czerwca 2023 r., o godzinie 10.00 w Makowskim Centrum Kultury ul. 3 Maja 51, Maków Podhalański. Podczas szkolenia będzie poruszana tematyka osób z niepełnosprawnościami ich problemów i funkcjonowania w społeczeństwie. Podczas drugiej części spotkania przedstawiciel Ośrodka Wsparcia OWiT – Technologie asystujące zaprezentuje ofertę skierowaną do osób z niepełnosprawnościami. Osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z porad i konsultacji oferowanych przez firmę, będą mogły przetestować sprzęty oraz starać się o darmowe wypożyczenie. Swoje wystąpienie będzie miał także przedstawiciel PFRON Kraków. Czas trwania konferencji około 2 godziny.

Potwierdzenie obecności pod numerem telefonu – 33/8771 510.

Nabór wniosków w ramach kolejnej edycji Programu pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2024”  

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach kolejnej edycji Programu pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2024” .

Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Miasto Jordanów zamierza ubiegać się o wsparcie finansowe na realizację usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, w związku z czym, osoby zainteresowane udziałem, spełniające warunki uczestnictwa w Programie lub ich opiekunowie, powinni dokonać wstępnego zgłoszenia.

Przyjmowanie wstępnych zgłoszeń prowadzone jest w terminie do dnia 8 września 2023r w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie w następującej formie:
   • telefonicznie pod nr tel.: 18 26 75 573
   • mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   • tradycyjnie za pośrednictwem poczty na adres: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie 34-240 Jordanów, ul. 3 Maja 2
   • osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie 34-240 Jordanów, ul. 3 Maja 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Zaproszenie

 przedstawicieli organizacji pozarządowych do składania kandydatur  do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej

w gminie Miasto Jordanów

 

Informacja o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie działając na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.
Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) od 1 stycznia 2024 r. zmienia dotychczasowy system świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:
– wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia – świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia,
– zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,
– likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Po wejściu w życia ustawy z 7 lipca br. o świadczeniu wspierającym rodziny będą miały wybór – albo będą mogły pozostać przy dotychczasowym świadczeniu, albo opiekun z niego zrezygnuje i wtedy znajdująca się pod jego opieką osoba niepełnosprawna (o ile jest dorosła) będzie mogła ubiegać się o przyznanie świadczenia wspierającego.
W przypadku gdy osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne która sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18. roku życia i która będzie chciała po 31 grudnia 2023 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (czyli z możliwością podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez ograniczeń) musi po tej dacie zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie starych przepisów i złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie planuje  przystąpić do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024 realizowanego w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

PROJEKT SOCJALNY pt:”Podnoszenie kompetencji rodzicielskich i wychowawczych dla rodziców”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie realizuje projekt współfinansowany  z budżetu Wojewody Małopolskiego w ramach wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Projekt ten realizowany jest w okresie od września 2023 r. do grudnia 2023 r. i skierowany jest do rodziców z terenu Miasta Jordanowa.

Celem projektu jest poprawa umiejętności rodzicielskich i wychowawczych u osób korzystających z różnych form pomocy tutejszego Ośrodka, oraz zwiększenie poczucia własnej wartości poprzez kreowanie własnego wizerunku, osiąganie i dążenie do celów lepszego życia.

Ww cele zostaną zrealizowane poprzez warsztaty z trenerem specjalistą oraz kosmetyczką.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Jordanowie ul. Rynek 2. Rodzicom zostały stworzone możliwości poznania skutecznych metod radzenia sobie z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, otrzymują praktyczne wskazówki jak pracować z dzieckiem i budować pozytywne wzajemne relacje.

Projekt  stwarza poczucie odpowiedzialności oraz powoduje,  że rodzice sami są skuteczni wychowawczo w stosunku do swoich dzieci, oraz wykorzystują  swój potencjał  w rozwiązywaniu problemów swojej rodziny.

Projekt socjalny: „Podnoszenie kompetencji rodzicielskich i wychowawczych dla rodziców”

współfinansowany z budżetu Wojewody  Małopolskiego 
w ramach wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

projekt socjalny

Przemoc jest przestępstwem! Jeśli ktoś z Twoich bliskich popycha Cię, szarpie, uderza bądź policzkuje, niszczy Twoją własność lub ją sprzedaje bez Twojej zgody, zabiera Ci pieniądze lub każe Ci o nie prosić, kontroluje Twoje wydatki, grozi śmiercią lub zranieniem Tobie lub Twoim bliskim, ogranicza Twoje kontakty z rodziną i bliskimi, nie pozwala Ci podjąć pracy, zmusza Cię do robienia rzeczy, które Cię poniżają, obrzuca Cię wyzwiskami, wmawia Ci że do niczego się nie nadajesz, ośmiesza Cię i krytykuje, nakłania Cię do kontaktów seksualnych wbrew Twojej woli, nagrywa Cię lub fotografuje bez Twojej zgody, publikuje w Internecie bądź rozsyła telefonicznie zdjęcia, filmy, teksty, które Cię obrażają lub ośmieszają, zmusza Cię do picia alkoholu lub zażywania narkotyków, dopalaczy, środków odurzających, leków lub środków psychotropowych, jeśli jesteś osobą zależną z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku, a osoba za Ciebie odpowiedzialna nie zaspakaja Twoich podstawowych potrzeb biologicznych, psychicznych i bytowych poprzez zaniedbanie prawdopodobnie oznacza, że jesteś osobą doznającą przemocy domowej.

 

Pamiętaj !!!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty, ktoś z Twoich bliskich, sąsiadów lub znajomych jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie!

Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (FEPŻ)       

Podprogram 2023

Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, (tj. 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku osoby w rodzinie kwota ta wynosi 1410,00 zł) oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy, m.in. ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiadać będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie  poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym, po uprzednim złożeniu oświadczenia o dochodzie netto osoby/rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

 • Zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie w celu zakwalifikowania do odbioru żywności. do 29.02.2024r.

O terminach dystrybucji żywności będziemy informować.

Więcej informacji na temat Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 można uzyskać pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 oraz osobiście u pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie, ul. 3 Maja 2  oraz pod numerem telefonu  18 26 75 573.

 

 

 

 

Dodatek Osłonowy

Od stycznia 2024 r. ponownie można ubiegać się o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy to świadczenie które ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

W 2024 roku dodatek osłonowy przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r.

Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski można składać:

 1. Osobiście  w siedzibie  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie przy 3 Maja 2 w  godzinach  urzędowania od  730  do  1530  tel. 182675573.
 2. elektronicznie z wykorzystaniem:
  1. platformy ePUAP: /mops_jordanow/SkrytkaESP
  2. adesu do e-Doręczeń: AE:PL-31091-82511-SHRFB-18

wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł (gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca)
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę (gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).
 3. W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu członka rodziny przekracza ww. kryteria, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dochód ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Uwzględniany jest dochód osiągnięty w 2022 roku.

Ponieważ dodatek ma obowiązywać przez pół roku jego wysokość wyniesie połowę kwot, które obowiązywały w całym roku 2022 z uwzględnieniem waloryzacji o urzędowo potwierdzony wskaźnik inflacji w 2022 roku, który wyniósł 14,4 proc.

Ile wyniesie dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Informacja o przyznanym dodatku osłonowym.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać osobiście w siedzibie  Miejskiego Ośrodka Pomoc Społecznej w Jordanowie.

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Druk wniosku o dodatek osłonowy

 

Wniosek o dodatek osłonowy

Klauzula informacyjna