UE Logo

znak: MOPS.271.ZO.04.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

Miejski Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie w związku z realizacją projektu „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia ofert cenowych na usługę zakupu i dostawy materiałów i pomocy dydaktycznych.

Zapytanie

załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu

załącznik nr 2 - formularz ofertowy

załącznik nr 3 - wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty