Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie
Nr 2/2018 z dn. 2.01.2018


REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE „PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO –   PRAWIE JAK W DOMU”

 


współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Typ projektu C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

 1. Regulamin określa sposób rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie „Placówka Wsparcia Dziennego – prawie jak w domu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
 2. Projekt realizowany jest w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku na podstawie umowy o dofinansowanie.
 3. W ramach projektu powstanie Placówka Wsparcia Dziennego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie.
 4. Działania w ramach projektu realizowane są na rzecz Uczestników projektu spełniających warunki uczestnictwa określone w § 4 niniejszego Regulaminu
 5. W ramach Projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:
  1. Forma opiekuńcza zapewniająca:
   1. opiekę i wychowanie,
   2. pomoc w nauce,
   3. organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań, a w szczególności poprzez uczestnictwo w akademiach: Smaku; Języka angielskiego; Sztuki; Pitagorasa – twórczego myślenia; Cyfrowa; Filmu i Teatru; Techniki; Odkrywców przyrody; Słowa; Doradztwa zawodowego; Sportowa; wyjazdy na basen.
  2. Forma specjalistyczna zapewniająca organizację zajęć:
   1. socjoterapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz logopedycznych, psychoedukacyjnych, gimnastyki korekcyjnej
   2. zajęcia z psychologiem
   3. coaching indywidualny
   4. konsultacje dla rodziców  
   5. zapewnienie ciepłego pełnowartościowego posiłku.
  3. Działania w ramach projektu realizowane są na rzecz Uczestników projektu spełniających warunki uczestnictwa określone w § 4 niniejszego Regulaminu.
 1. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
 2. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji projektu pozostaje w gestii Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie, Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego, Koordynatora Projektu, Głównego Księgowego

SŁOWNIK POJĘĆ
§ 2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Projekcie – należy rozumieć projekt pt. „Placówka Wsparcia Dziennego – prawie jak w domu”;
 2. Beneficjent Projektu – Miasto Jordanów;
 3. Realizator – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie, ul. 3 Maja 2;
 4. Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć DZIECI I MŁODZIEŻ do 18 roku życia - ORAZ ICH RODZINY zamieszkałe w mieście Jordanowie, którzy zostaną zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.;
 5. Wychowawcy – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pracującej w Placówce Wsparcia Dziennego w Jordanowie.
 6. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie, Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego, Koordynatora Projektu, Głównego Księgowego – należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez Miasto Jordanów do wykonywania zadań związanych z koordynacją realizacji projektu oraz jego zarządzaniem.
 7. EFS – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Społeczny.
 8. Biurze projektu – należy przez to rozumieć Biuro projektu znajdujące się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie, ul. 3 Maja 2, 34-240 Jordanów)
 9. KK - kompetencje kluczowe.
 10. MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
 11. PWD – Placówka Wparcia Dziennego z siedziba w budynku Szkoły Podstawowej w Jordanowie (ul. Kolejowa 7, 34-240 Jordanów).

CEL PROJEKTU
§ 3

 1. Celem projektu jest podniesienie jakości usług społecznych poprzez utworzenie Placówki wsparcia dziennego dla 70 dzieci i młodzieży w Mieście Jordanów do 31.12.2020 r.
 2. Wsparcie otrzymają dzieci i młodzież do 18 roku życia zamieszkała na terenie Miasta Jordanowa poprzez następujące działania:
  1. Organizacja świetlicy, która w ramach swojej działalności będzie wspomagać dzieci i młodzież w przygotowaniu się do szkoły, będzie wspierać w procesie uczenia.
  2. Specjalistyczne wsparcie odpowiadające specyficznym potrzebom młodego człowieka.
  3. Prowadzenie zajęć dodatkowych, które będą miały za zadanie rozwój zainteresowań, podnoszenie różnorodnych umiejętności z naciskiem na kompetencje kluczowe.
  4. Równoległe wsparcie będzie skierowane do rodzin zakwalifikowanych uczestników projektu mające na celu pośrednio udzielenie pomocy zakwalifikowanym beneficjentom.

ZASADY REKRUTACJI
§ 4

 1. Kryteria rekrutacji:
 2. Kryterium podstawowe:
  1. DZIECI I MŁODZIEŻ do 18 roku życia zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Miasta Jordanowa – 1pkt;
  2. spełnienie definicji osoby/rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zaświadczenie MOPS) – 1 pkt;
  3. wyrażenie zgody na udział w projekcie (oświadczenie uczestnika, w przypadku osób nieletnich rodzica/opiekuna) – 1pkt.
 3. Kryteria preferencyjne:
  1. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata  2014-2020 ( w zależności od zaistniałej sytuacji problemowej będą to: dokumentacja uzyskana z MOPS; zaświadczenie potwierdzające, że rodzice lub opiekunowie dziecka pozostają w ewidencji bezrobotnych albo osób poszukujących pracy;  zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej); opinia pracownika socjalnego / asystenta rodziny;  inne dokumenty potwierdzające współwystępowanie przesłanek - 1 pkt.;
  2. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (wskazanie orzeczenia wydanego przez odpowiednie instytucje) - 1 pkt.;
  3. osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (wskazanie dokumentów wydanych przez odpowiednie instytucje) - 1 pkt.;
  4. osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (zakres wsparcia dla tych rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ) (zaświadczenie z MOPS) - 1 pkt.;
  5. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 - 1 pkt.
 4. Punkty w kryteriach 1.1 i 1.2. podlegają zsumowaniu.   Zakwalifikowane zostaną osoby z największą liczbą punktów.  W przypadku problemów z zakwalifikowaniem (taka sama liczba punktów u większej liczby osób, aniżeli liczba dostępnych miejsc w świetlicy) zastosowane zostaną kryteria pomocnicze.
 5. Kryteria pomocnicze w następującej kolejności:
  1. osoby wymagające wsparcia na podstawie opinii szkoły lub opinia psychologa/pedagoga wskazujące określone deficyty;
  2. osoby wymagające wsparcia na podstawie opinii MOPS wskazujące trudną sytuację.
 6. Kryteria udziału w zajęciach specjalistycznych:
  1. Zajęcia korekcyjna – kompensacyjne - w następującej kolejności:
   1. - orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej;
   2. - opinia nauczycieli z szkoły z zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wskazujące potrzebę wsparcia;
  2. Zajęcia socjoterapeutyczne lub psychoedukację - w następującej kolejności:
   1. - opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
   2. - opinia nauczycieli z szkoły z zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
   3. - opinia rodzica i pracownika MOPS - po przeprowadzonym rozpoznaniu.
 1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji.
 2. W celu zapewnienia dostępności rekrutacji dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami materiały informacyjne zostaną dostosowane do ich potrzeb, osoby te będą miały spotkania z pracownikiem prowadzącym rekrutacje w domu lub będą mogły przesłać zgłoszenie drogą elektroniczną.
 3. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w sposób ciągły.
 4. W celu umożliwienia płynnego obejmowania wsparciem nowych osób w razie rezygnacji/wykluczenia z projektu osób wcześniej zakwalifikowanych, zostanie utworzona lista rezerwowa, z której w miarę wolnych miejsc uczestnicy projektu będą przyjmowani według opisanych wyżej kryteriów rekrutacji.
 5. W przypadku małej liczby zgłoszeń przewiduje się powtórny nabór. W celu zapewnienia udziału dzieci i młodzieży na tym etapie zostanie przeprowadzona indywidualna rozmowa z rodzicami uczniów, których według opinii MOPS i szkół warto zaangażować do udziału w zajęciach.
 6. Rekrutację prowadzi Zespół Rekrutacyjny składający się z:
  1. Kierownika PWD;
  2. 2 pracowników socjalnych MOPS;
  3. asystenta rodziny.
 7. Do zadań Zespołu Rekrutacyjnego należy w szczególności:
  1. analiza dokumentów rekrutacyjnych pod kątem formalnym i merytorycznym.
  2. sporządzenie protokołu rekrutacji, listy uczestników projektu oraz listy rezerwowej.
  3. poinformowanie o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w Projekcie.

ZASADY PRZYJĘCIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO PLACÓWKI
§ 5

 1. Rekrutacja dzieci i młodzieży do Placówki Wsparcia Dziennego obejmuje następujące etapy:
  1. Poinformowanie rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych o możliwości złożenia w siedzibie MOPS lub PWD „KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO – „PRAWIE JAK W DOMU” - stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;
 2. Składanie i rejestracja, KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA”;
 3. Wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO - stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu oraz dołączenie określonych w regulaminie dokumentów.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni zobligowani są do dołączenia do formularza zgłoszeniowego niezbędnych dokumentów źródłowych, które będą potwierdzały spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacji i zwiększą jego szanse na udział w Projekcie. W zależności od zaistniałej sytuacji problemowej będą to:
  1. dokumentacja uzyskana z MOPS np. zaświadczenia;
  2. orzeczenie o niepełnosprawności,
  3. dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje potwierdzające niepełnosprawność sprzężoną zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną i zaburzenia rozwojowe  
  4. zaświadczenie, że rodzice lub opiekunowie dziecka pozostają w ewidencji bezrobotnych albo osób poszukujących pracy;
  5. zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej);
  6. opinia pracownika socjalnego / asystenta rodziny z MOPS;
  7. opinia szkoły lub opinia psychologa/pedagoga wskazujące określone deficyty.
   Wszelkie zaświadczenia powinny być dostarczone w oryginale, natomiast w przypadku opinii, orzeczeń wystarczą kserokopie tych dokumentów - Kierownik PWD w każdej chwili ma prawo zażądać oryginału – do wglądu.
 5. Formularz zgłoszeniowy wraz z przedłożonymi dokumentami o przyjęcie dziecka do placówki rozpatrywany będzie przez Zespół Rekrutacyjny.
 6. Uczestnik spełniający wszystkie wymogi zostanie przez Kierownika PWD wpisany na listę uczestników projektu.
 7. Dzieci, które nie zakwalifikują się do udziału w placówce z powodu braku miejsc - wpisane zostaną na listę rezerwową - w miarę wolnych miejsc będą one przyjmowane według opisanych wyżej kryteriów rekrutacji.
 8. W przypadku skierowania dziecka do placówki przez sąd – otrzymuje ono wsparcie poza wszelką kolejnością.
 9. W sytuacjach losowych, wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy i wsparcia, dziecko będzie przyjmowane do placówki niezwłocznie, tj. w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych.
 10. Przed uzyskaniem pierwszej formy wsparcia rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia:
  1. deklaracji uczestnictwa w projekcie - załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu,
  2. oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika projektu - załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu,
  3. oświadczenia odnośnie zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania - załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu;
  4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych matki/ojca/ opiekuna/opiekunki dziecka załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu,
  5. zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka - załącznik nr 7   do niniejszego regulaminu,
  6. oświadczenie w sprawie powrotu dziecka z PWD   - załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu.

PROCES REKRUTACJI
§ 6

 1. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
  1. Regulamin rekrutacyjny wraz z wszystkimi załącznikami można pobrać ze strony internetowej MOPS Jordanowie lub osobiście z MOPS lub sekretariacie Szkoły Podstawowej w Jordanowie (ul. Kolejowa 7)  
  2. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej do siedziby Placówki Wsparcia Dziennego lub MOPS. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dokumenty, oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów merytorycznych, o których mowa w   §4.
 2. Złożone przez rodziców dokumenty nie podlegają zwrotowi,
 3. Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.
 4. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
§ 7

 1. Uczestnik Projektu ma prawo do:
  1. złożenia dokumentów umożliwiających udział w Projekcie (podpisanych przez rodzica lub opiekuna prawnego);
  2. udziału w zajęciach, do których zostanie zakwalifikowany w wyniku rekrutacji.
 2. Uczestnik Projektu ma obowiązek:
  1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do stosowania się do niniejszego regulaminu.
  2. aktywnie i systematycznie brać udział w zajęciach/warsztatach, do których został zakwalifikowany w wyniku rekrutacji;
  3. w przypadku nieobecności na zajęciach/warsztatach - przedstawić pisemne usprawiedliwienie potwierdzone przez rodzica lub opiekuna prawnego, specjaliście od zajęć;
  4. wypełniać ankiety oceniające zajęcia/warsztaty oraz inne dokumenty służące bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji projektu.
  5. Uczestnicy projektu zobowiązani są do udzielania informacji na temat realizacji projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli projektu.

ZASADY REZYGNACJI LUB WYKLUCZENIA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
§ 8

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie jest możliwa w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą, z wyłączeniem uczestników skierowanych do Placówki poprzez Sąd.
 2. Rezygnacja z udziału w projekcie musi mieć formę pisemną – dostarczoną Kierownikowi PWD osobiście lub listownie – przez rodzica bądź opiekuna prawnego i zawierać powód rezygnacji.
 3. Oświadczenie o rezygnacji należy dostarczyć w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności.
 4. Uczestnik Projektu zostaje wykluczony z uczestnictwa w Projekcie (skreślenie z listy uczestników) w przypadku:
  1. nieusprawiedliwionej nieobecności przekraczającej 30 dni,
  2. niskiej frekwencji wynoszącej poniżej 20% w miesiącu, utrzymującej się powyżej 3 miesiące,
  3. nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa swojego i osób w jego otoczeniu, posiadania bądź znajdowania się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych, stosowania przemocy w stosunku do innych uczestników lub kadry merytorycznej, niszczenia sprzętu i pomocy wykorzystywanych podczas realizacji projektu, a także do stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby zaangażowane w realizację projektu (dot. zakresu realizacji projektu).
  4. braku współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym Projektu.
 5. Każdy przypadek złożenia rezygnacji udziału w projekcie rozpatrywany jest indywidualnie.
 6. Decyzję o wykluczeniu z uczestnictwa w projekcie (skreśleniu z listy uczestników), podejmuje Kierownik PWD
 7. W przypadku rezygnacji/usunięcia/wykluczenia Uczestnika Projektu z zajęć jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej (utworzonej dla danego typu zajęć wyrażająca zgodę na uczestnictwo w zajęciach. Zmiana winna być wykazana w sprawozdaniu końcowym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 9

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z   mocą obowiązującą 1 stycznia 2018 roku i obowiązuje przez czas trwania projektu;  
 2. Realizator Projektu MOPS Jordanów zastrzega sobie prawo do zmian treści regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
 4. Sprawy nie regulowane niniejszym Regulaminem są rozstrzygane przez Kierownika MOPS od jego decyzji nie przysługuje odwołanie
 5. Ostateczną interpretację Regulaminu należy do Realizatora projektu