Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie
Nr 2/2018 z dn. 2.01.2018

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO „PRAWIE JAK W DOMU” W JORDANOWIE

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

 1. 1. Podstawą działania Placówki Wsparcia Dziennego „Prawie jak w domu” w Jordanowie zwanej dalej „Placówką”, są w szczególności:
  1. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  2. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie;
  3. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie
  4. Rekomendacje do prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie Małopolski;
  5. Niniejszy Regulamin.

§ 2

 1. Organem prowadzącym Placówkę jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie, zwany dalej MOPS.  
 2. Projekt realizowany jest od 02.01.2018 r. do 31.12.2020 r.
 3. Biuro projektu znajduje się: w MOPS, ul. 3 Maja 2, 34-240 Jordanów.
 4. Siedziba Placówki znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej, ul. Kolejowa 7. 34-340 Jordanów.

§ 3

 1. Działalność Placówki współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 2. Działalność Placówki jest także współfinansowana ze środków Gminy Miasto Jordanów.

§ 4

 1. Obszarem działania Placówki jest Gmina Miasto Jordanów.
 2. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Jordanowa.
 3. Dopuszcza się organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży poza siedzibą Placówki, w tym zajęcia plenerowe, wydarzenia kulturalno-sportowe, wyjazdy, wycieczki.
 4. Udział uczestników w wyjazdach i wycieczkach organizowanych przez Placówkę wymaga zgody rodziców/opiekunów prawnych w formie pisemnego oświadczenia.

CELE I ZADANIA
§ 5

 1. W ramach projektu uczestnicy mogą korzystać z następujących form wsparcia:
  1. Indywidualnego planu wsparcia opracowanego z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji, potrzeb dziecka oraz jego rodziny;
  2. Opiekuńczej zapewniającej:
   1. pomoc w nauce,
   2. organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań, a w szczególności poprzez uczestnictwo w akademiach:
    1. Smaku;
    2. Języka angielskiego;  
    3. Sztuki;
    4. Pitagorasa – twórczego myślenia;  
    5. Cyfrowej;
    6. Filmu i Teatru;
    7. Techniki;
    8. Odkrywców przyrody;
    9. Słowa;
    10. Doradztwa zawodowego;
    11. Sportowej;
    12. Wyjazdów na basen.
  3. Specjalistycznej zapewniającej organizację zajęć:
   1. socjoterapeutycznych - korygujących zaburzenia zachowania,  
   2. korekcyjno-kompensacyjnych - usprawniających zaburzone funkcje psychofizyczne, wyrównujących deficyty poznawcze i percepcyjno-motoryczne, doskonalących podstawowe umiejętności szkolne: czytania, pisania, liczenia;
   3. logopedycznych- korygujących wady wymowy;
   4. psychoedukacyjnych - wspierających funkcjonowanie społeczno-emocjonalne;
   5. gimnastyki korekcyjnej - korygujących wady postawy;
   6. coachingu indywidualnego – obejmujących indywidualnym wsparciem w zakresie rozwoju kompetencji społecznych, podnoszenia samooceny oraz planowania ścieżki rozwoju
   7. konsultacji dla rodziców.

§ 6

 1. Pobyt dziecka w Placówce jest nieodpłatny i dobrowolny, chyba że do placówki skieruje sąd.

§7

 1. Osobą pracującą z dziećmi w placówce wsparcia dziennego zgodnie z art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2017 nr 697) zwanej dalej „Ustawą” może być osoba posiadająca następujące kwalifikacje:
  1. w przypadku wychowawcy wykształcenie wyższe:
   1. na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą;
   2. na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;
  2. w przypadku pedagoga – tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna;
  3. w przypadku psychologa – prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 poz. 763 i 1798 oraz z 2009 r. poz. 120 i 753);
  4. w przypadku osoby prowadzącej terapię – udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii o profilu potrzebnym w pracy z dzieckiem i rodziną;
  5.  w przypadku opiekuna dziecięcego – ukończoną szkołę przygotowującą do pracy w zawodzie opiekuna dziecięcego lub pielęgniarki albo studia pedagogiczne.
 2. W Placówce z dziećmi może pracować osoba spełniająca warunki wynikające z art. 26 ust 2 Ustawy:  
  1. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;
  2. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Osoby zatrudnione w Placówce na stanowiskach administracyjnych i pomocniczych muszą spełniać warunki przewidziane w art. 27 ust 1 Ustawy - zatrudnić można osobę, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Obowiązki i prawa osób pracujących z dziećmi w placówce wsparcia dziennego, obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego Placówki określają odpowiednio zakresy czynności ustalone dla pracowników.
 5. W przypadku wszczęcia przeciwko osobie, o której mowa w ust. 1 i ust.3 postępowania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego stosuje się odpowiednio przepisy art. 13 Ustawy.

§ 8

 1. W tym samym czasie w Placówce nie powinno przebywać więcej niż 45 dzieci, po 15 na jednego wychowawcę /opiekuna.

§ 9

 1. Placówka może korzystać z pomocy wolontariuszy w zajęciach organizowanych w Placówce.

ORGANIZACJA I TRYB PRACY
§ 10

 1. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Jordanów, a jego Realizatorem – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie, zwany w dalszej części Regulaminu „MOPS”.
 2. Placówką kieruje Kierownik MOPS - osoba uprawniona do podejmowania wiążących decyzji, pełniąca nadzór nad prawidłową realizacją projektu.
 3. Zarządzanie Projektem:
  1. Kierownik Projektu - Kierownik MOPS: nadzór nad realizacją projektu, koordynacja realizacji działań, dbałość o merytoryczną wysoką jakość realizacji zadań, nadzór nad zgodnością realizacji projektu z umową oraz nadzór i kontrola nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych związanym z dokonywanymi zakupami.
  2. Koordynator Projektu – pracownik socjalny MOPS: odpowiada za prawidłowy przebieg realizacji Projektu i poszczególnych zadań, podejmuje niezbędne działania mające na celu osiągnięcie wskaźników rezultatu projektu, sporządza regulaminy i umowy, prowadzi dokumentację Projektu, sporządza dokumentację celem wyłonienia dostawców i wykonawców na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych, składa wniosek o płatność w części merytorycznej.
  3. Księgowy Projektu – Główny Księgowy MOPS: nadzór nad prawidłowym rozliczeniem budżetu Projektu, sporządza dokumentację finansową, prowadzi księgowość i rozliczenie projektu, sprawozdania finansowe, monitoruje przebieg projektu i uwzględnia problemy w realizacji projektu w budżecie, upublicznia na stronie internetowej wszelkie informacje o projekcie i zamówieniach publicznych, składa wniosek o płatność w części finansowej.
  4. Kierownik merytoryczny PWD /umowa cywilno-prawna/:  kierowanie bieżącą działalnością placówki, zarządzanie  personelem placówki, czuwanie nad poprawnością merytoryczną realizowanych zadań, prowadzenie dokumentacji PWD ( dzienniki zajęć,  zestawienia frekwencji, potwierdzenia) , ustalanie  harmonogramów zajęć, sporządzanie  dokumentacji  potrzebnej do monitoringu i ewaluacji ( przygotowanie ankiet i opracowanie ich wyników), obsługa beneficjentów projektu, pomoc uczestnikom w wypełnianiu i składaniu dokumentów, komunikacja  między kadrą, uczestnikami i prowadzącymi zajęcia.  
  5. Kierownik MOPS jest bezpośrednim przełożonym służbowym dla zatrudnionych w Placówce Wsparcia Dziennego „Prawie jak w domu” w Jordanowie.  

§ 11
Stanowiska pracy w Placówce:

 1. Placówką Wsparcia Dziennego kieruje Kierownik Merytoryczny / zatrudniony na umowę cywilno-prawną/ – który w ramach świadczenia usługi opieki dziennej nad dziećmi prowadzi całość spraw związanych z działalnością placówki, organizuje i dba o bezpieczny przebieg zajęć prowadzonych w ramach działalności placówki, a w szczególności:
  1. opracowuje regulamin pracy placówki,
  2. przygotowuje i realizuje rekrutację uczestników projektu (opracowanie regulaminu rekrutacji, nadzór nad przygotowaniem ankiet rekrutacyjnych, założenie teczek uczestnikom projektu).  
  3. sporządza plany pracy placówki;
  4. prawidłowo organizuje oraz dba o bezpieczny przebieg zajęć prowadzonych w ramach działalności placówki;
  5. przygotowuje i weryfikuje dokumentację zajęć (w tym m.in. teczki pobytu wychowanka, dzienników zajęć, list obecności);
  6. sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza im warunki rozwoju;
  7. sprawuje nadzór nad realizacją standardów bytowych, wychowawczych i dydaktycznych w placówce;
  8. ustala zakres zadań i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy oraz nadzoruje i ocenia efektywność pracy podległych pracowników;
  9. podejmuje niezbędne działania mające na celu osiągnięcie wskaźników rezultatu projektu;
  10. kieruje bieżącą działalnością placówki;  
  11. nadzoruje przestrzeganie przepisów BHP, ochrony ppoż.;
  12. nadzoruje bieżące i regularne prowadzenia dokumentacji projektowej: prowadzi dzienniki zajęć, prowadzi dokumentację fotograficzną przebiegu zajęć oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu;
  13. dysponuje w ramach udzielonych uprawnień środkami finansowymi i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe, zgodne zobowiązującymi przepisami, wydatkowanie;
  14. sprawdza karty pracy trenerów prowadzących zajęcia i zatwierdza je;
  15. informuje potencjalnych uczestników oraz społeczeństwo o fakcie współfinansowania przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS;
  16. informuje uczniów, wychowawców/trenerów i osób zainteresowanych o wszelkich zmianach w realizacji projektu i działań;
  17. wizualizuje materiały szkoleniowe i podręczniki poprzez umieszczenie naklejki informacyjnej oraz kompletowaniu zestawów szkoleniowych dla uczniów i przekazywanie ich nauczycielom/trenerom. Uzyskuje potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych;
  18. organizuje spotkania informacyjne dla uczniów i rodziców;
  19. pozostaje w bezpośrednim kontakcie z uczestnikami w sprawach dotyczących projektu. Informuje uczniów i rodziców we wszelkich sprawach dotyczących projektu.  Współpracuje z rodzicami w zakresie informowania o udziale i postępach uczniów w ramach działań projektowych;
  20. pozyskuje dane osobowe uczestników projektu w zakresie przewidzianym w systemie teleinformatycznym SL2014, oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie;
  21. przestrzega procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników projektu, personelu oraz kontrahentów. Zabezpiecza zebrane dane osobowych uczestników oraz przekazuje je do biura projektu;
  22. opracowuje ankiety początkowe i końcowe oraz inne wymagane dla prawidłowej realizacji projektu oraz przekazuje je nauczycielowi /trenerowi prowadzącemu zajęcia, celem przeprowadzenia badania;
  23. weryfikuje wyniki ankiet i rejestruje je w bazie EXCEL;  
  24. tworzy harmonogramy zajęć dodatkowych / kursów / wycieczek / w uzgodnieniu z głównym księgowym, uczestniczy w planowaniu ssał oraz zabezpieczeniu dostępu do ssał w czasie trwania działań;
  25. buduje pozytywny wizerunek podległej placówki;
  26. reprezentuje placówkę wsparcia dziennego na zewnątrz,
  27. przygotowuje sprawozdania lub inne zestawienia z działalności placówki niezbędnej do prawidłowej realizacji projektu,
  28. wykonuje inne polecenia Kierownika MOPS w Jordanowie zgodnie z kwalifikacjami i kompetencjami.
 2. Wychowawcy-Opiekunowie / umowy o pracę/ - 3 osoby sprawujące opiekę nad uczestnikami Placówki i ponoszącymi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci   do ich obowiązków należy:
  1. opieka nad dziećmi przebywającymi w placówce;
  2. planowanie działań wychowawczych w stosunku do grupy dzieci i młodzieży w placówce wsparcia dziennego;
  3. realizowanie zadań wynikających z indywidualnego planu pracy z dzieckiem;
  4. prowadzenie pracy w grupie oraz pracy indywidualnej z dzieckiem;
  5. sprawowanie nadzoru na realizacją planu zajęć wychowanków; udzielanie pomocy w nauce, w czynnościach samoobsługowych tj. myciu, sprzątaniu;
  6. udzielanie pomocy w sprawach rozwojowych i życiowych wychowanków przez prowadzenie rozmów, itp.
  7. organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych, w tym przygotowywanie sali i dbanie o czystość    i porządek sali;
  8. współorganizowanie imprez okolicznościowych dla uczestników placówki (np. festyny, wycieczki, wyjazdy na basen).
  9. udzielanie wsparcia, rady i pomocy w trudnych sytuacjach i problemach rozwojowych   i życiowych wychowanków przez prowadzenie rozmów indywidualnych, spotkań grupowych poświęconych omawianiu interesujących problemów;
  10. współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi placówkami diagnostycznymi przez korzystanie z konsultacji i diagnoz psychologiczno-pedagogicznych;
  11. organizowanie zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych; prowadzenie indywidualnego programu korekcyjnego lub profilaktycznego, w szczególności terapii pedagogicznej, psychologicznej i socjoterapii;
  12. współpraca z rodzicami i opiekunami wychowanków w zakresie problemów rozwojowych, postępów w nauce, problemów i metod wychowawczych w formie: systematycznych spotkań, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych; prowadzenie pedagogizacji rodziców w formie spotkań, rozmów, wspierania rodziców niewydolnych wychowawczo przez prowadzenie doradztwa indywidualnego lub współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami w celu zapewnienia wychowankom warunków do prawidłowego rozwoju,   a także udzielania pomocy w trudnych sytuacjach;
  13. udział w szkoleniach wewnętrznych, spotkaniach sprawozdawczo – programowych i zespole ds. okresowej oceny sytuacji dziecka;
  14. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
  15. sporządzanie planów pracy z dzieckiem;
  16. wykonywanie innych poleceń przełożonych zgodnie z kwalifikacjami i kompetencjami.
 3. Opiekun rodzin / zatrudniony na umowę cywilno-prawną/: zakres szczegółowy obowiązków pracownik na zajmowanym stanowisku:
  1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z Kierownikiem PWD;
  2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i wychowawcami PWD planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z indywidualnym planem wsparcia;
  3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
  4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
  5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
  6. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
   motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  7. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
  8. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
  9. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
  10. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
  11. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
  12. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
  13. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
  14. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
  15. współpraca z podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
  16. wykonywanie innych poleceń przełożonych zgodnie z kwalifikacjami i kompetencjami.
 4. Do prowadzenia wsparcia w akademiach: Smaku; Języka angielskiego; Sztuki; Pitagorasa; Cyfrowej; Filmu i Teatru; Techniki; Odkrywców przyrody; Słowa; Doradztwa zawodowego; Sportowej; oraz wyjazdów na basen - zostaną zatrudnieni trenerzy w ramach umów cywilna – prawnych posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
 5. Do prowadzenia specjalistycznych form wsparcia, czyli zajęć socjoterapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, psychoedukacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, coachingu indywidualnego zostaną zatrudnieni trenerzy w ramach umów cywilna – prawnych posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
 6. Stanowisko pomocnicze do obsługi administracyjna – technicznej związanej z kompleksową organizacją i przeprowadzeniem zajęć w   Placówki /umowa cywilno-prawna/ do zakresu jej obowiązków należy:
  1. wspieranie i pomoc w działaniach Kierownika Placówki, praca w zastępstwie nieobecności kierownika Placówki Wsparcia Dziennego;
  2. nadzór nad bieżącym i regularnym prowadzeniem dokumentacji projektowej w części stanowiącej wkład niefinansowy rzeczowy tj. użyczenie pomieszczeń na zajęcia placówki wsparcia dziennego;
  3. pomoc w prawidłowym zorganizowaniu oraz dbaniu o bezpieczny przebieg zajęć prowadzonych w ramach działalności placówki;
  4. pomoc w tworzeniu harmonogramów zajęć;
  5. planowanie ssał oraz zabezpieczenia dostępu do ssał w czasie trwania działań;
  6. dozór w pomieszczeniach w których odbywają się zajęcia, zamykanie i otwieranie pomieszczeń;
  7. organizowanie utrzymania czystości w pomieszczeniach placówki oraz innych przydzielonych pod zajęcia pomieszczeniach, w tym toaletach, korytarzach i rejonie przyległym do placówki;
  8. organizowanie bieżącej konserwacji, drobnych napraw i remontów w pomieszczeniach placówki;
  9. organizowanie bieżącej konserwacji i napraw urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania;
  10. piecza nad bezpieczeństwem budynku i sprzętem placówki;
  11. wykonywanie innych poleceń przełożonych zgodnie z kwalifikacjami i kompetencjami.
 7. W Placówce działa Stały Zespół do spraw oceny sytuacji dziecka, do którego zadań należy:
  1. Bieżąca analiza kart pobytu dziecka,
  2. Okresowa ocena sytuacji dziecka,
  3. Ocena aktualnej sytuacji rodziny dziecka,
  4. Analiza stosowanych metod pracy z dzieckiem i jego rodziną,
  5. Modyfikowanie Indywidualnego Planu Wsparcia.
 8. W celu uzyskania pełnej  wiedzy o sytuacji socjalnej i prawnej dziecka oraz jego rodziny, do udziału w posiedzeniach Stałego Zespołu  w skład którego wchodzą Kierownik merytoryczny i  wychowawca bezpośrednio kierujący procesem wychowawczym dziecka  zapraszane są również osoby bliskie dziecku,  a także przedstawiciele Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej - Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej, Komisariatu Policji w Jordanowie, pracownicy socjalni MOPS, służby zdrowia, instytucji oświatowych oraz organizacji zajmujących się problematyką rodziny i dziecka.
 9. W ramach projektu zapewniony będzie 1 ciepły posiłek dziennie.  

§ 12

 1. Wszelkie formy działalności Placówki mogą być uzupełniane i wspomagane przez świadczenia wolontariuszy pod nadzorem Kierownika Placówki lub wyznaczonego przez niego wychowawcę.
 2. Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń.
 3. Przed przystąpieniem do wykonywania świadczeń wolontariusz powinien zostać poinformowany specyfice pracy wychowawczej i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, znajdujących się w Placówce.
 4. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z Kierownikiem MOPS
 5. Na prośbę wolontariusza Kierownik MOPS może wydać mu pisemną opinię o wykonywaniu świadczeń na rzecz Placówki.

FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI I JEJ WYCHOWANKOWIE
§ 13

 1. Placówka Wsparcia Dziennego „Prawie jak w domu” przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, którzy potrzebują wsparcia w zakresie radzenia sobie z nauką szkolną, w tym potrzebują fachowej pomocy terapeuty pedagogicznego, psychologa, logopedy oraz potrzebują wsparcia  w zakresie radzenia sobie w kontaktach społecznych, rodzinnych, emocjonalnych oraz innych potrzebujących pomocy oferowanej przez Placówkę, w szczególności dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej, wymagających wsparcia instytucjonalnego.
 2. Wychowankami mogą być osoby w wieku do 18 lat.
 3. Przyjęcie dzieci i młodzieży do Placówki może nastąpić za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dziecka; jeśli do placówki wsparcia dziennego skieruje sąd – zgoda rodziców nie jest wymagana.
 4. Usunięcie wychowanka z uczestnictwa w zajęciach Placówki następuje w przypadku:
  1. Zakończenia Indywidualnego Planu Wsparcia;
  2. Ukończenia 18 roku życia (w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się Indywidualny tok postępowania);
  3. Poważnego naruszenia Regulaminu;
  4. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych lub decyzji Sądu;
  5. 3-tygodniowej ciągłej nieobecności na zajęciach po wyczerpaniu przez wychowawców wszystkich możliwości uzyskania informacji o powodach absencji.  
 5. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do Placówki oraz podczas powrotu z Placówki odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 6. Każde dziecko powinno przychodzić na zajęcia z zeszytami przedmiotowymi i książkami z uwagi na pomoc w nauce.

§ 14

 1. Placówka prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży zgodnie z Projektem.
 2. Godziny pracy Placówki, co do zasady ustala się w porozumieniu i w odpowiedzi na aktualne potrzeby podopiecznych i ich rodziców uwzględniając możliwości organizacyjne Placówki.
  Placówka prowadzi zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach od 1400do 1900, a w razie potrzeby w sobotę od 900 do 1400. Godziny pracy Placówki mogą ulec zmianie również   w okresie wakacji, ferii, dni wolnych od zajęć szkolnych.  
 3. Zajęcia w Placówce prowadzone są w następujących grupach wychowawczych z których każda grupa nie może przekraczać 15 osób:  
  1. Dla dzieci w wieku do 10 lat;
  2. Dla dzieci w wieku 11-13 lat;
  3. Dla młodzieży powyżej 13 lat.
 4. Wychowanek ma prawo do:
  1. Podmiotowego traktowania i poszanowania własnej godności;
  2. Korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do organizacji zajęć,
  3. Swobody wyrażania myśli i przekonań;
  4. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień;
  5. Korzystania z pomocy podczas odrabiania lekcji,
  6. Bezpiecznego pobytu i ochrony przed wszelkimi przejawami agresji.
 5. Podczas zajęć w Placówce oraz w czasie wycieczek i imprez organizowanych poza nią wychowanek jest zobowiązany do:
  1. Uznawania godności i podmiotowości innych osób;
  2. Przestrzegania zasad kultury współżycia;
  3. Współpracy w procesie wychowania przez systematyczne uczestnictwo w zajęciach;
  4. Pomagania słabszym;
  5. Przestrzegania regulaminu Placówki;
  6. Wyrabiania u siebie nawyków poprawnego wysławiania się, eliminowania wulgaryzmów,
  7. Wystrzegania się uzależnień i nałogów;
  8. Dbałości o wspólne dobra, ład i porządek, uczestniczenia w pracach porządkowych;
  9. Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie;
  10. Dbania o mienie Placówki, utrzymanie czystości i porządku w użytkowanych pomieszczeniach;
  11. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć w Placówce jak i poza nią, zgłaszania uszkodzenia każdego sprzętu.
 6. W sytuacji przestrzegania powyższych zasad wobec wychowanków stosuje się następujące nagrody i wyróżnienia:
  1. Pochwała udzielona indywidualnie;
  2. Pochwała udzielona na forum grupy;
  3. Pochwała udzielona na forum całej społeczności świetlicy;
  4. List pochwalny wysłany do rodziców;
  5. Pierwszeństwo udziału w organizowanych imprezach;
  6. Nagrody rzeczowe.
 7. 7. Podczas zajęć w Placówce oraz w czasie wycieczek i imprez organizowanych poza nią Wychowankom zabrania się:
  1. Okazywania braku szacunku, wobec wychowawców, terapeutów oraz innych wychowanków;
  2. Niszczenia mienia;
  3. Agresywnego zachowania;
  4. Używania wulgaryzmów;
  5. Utrudniania prowadzenia zajęć;
  6. Kłamania i oszukiwania;
  7. Krzyczenia i biegania po pomieszczeniach Placówki i budynku szkoły;
  8. Nieodpowiedzialnego zachowanie, również poza terenem Placówki;
  9. Stwarzania sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu własnemu lub innych;
  10. Picia alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków oraz korzystania z innego rodzaju używek;
  11. Wyłudzania;
  12. Demoralizowania innych oraz wchodzenia na zakazane strony internetowe - o treściach demoralizujących;
  13. Kradzieży;
  14. Przynoszenia do placówki przedmiotów niebezpiecznych;
  15. Korzystania w trakcie zajęć z telefonów komórkowych;
  16. Samowolnego opuszczania terenu placówki w czasie trwania zajęć;
  17. Przynoszenia do Placówki przedmiotów wartościowych (Placówka nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualne zgubienie/uszkodzenie).
 8. 8. W sytuacji nieprzestrzegania powyższych zasad, możliwe są następujące rodzaje kar dyscyplinujących:
  1. Upomnienie udzielone przez Kierownika w obecności całej społeczności Placówki;
  2. Wykonywanie przez pewien czas czynności porządkowych;
  3. Zakaz uczestnictwa w atrakcyjnych formach pracy Placówki;
  4. Urlopowanie - zakaz uczęszczania do Placówki przez określony czas;
  5. Skreślenie z listy wychowanków Placówki.
 9. W przypadku zniszczenia mienia Placówki, odpowiedzialność za wyrządzone przez dzieci szkody ponoszą rodzice (opiekunowie). Zobowiązani są oni do ich naprawienia bądź zwrotu w naturze.
 10. Sprawy i problemy zaistniałe w grupie dyskutowane są na forum grupy i rozwiązywane w drodze demokratycznych decyzji.

RODZICE I OPIEKUNOWIE
§15

 1. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do:
  1. Punktualnego przyprowadzania lub posyłania dziecka do Placówki;
  2. Współpracy w zakresie sprawdzania postępów uczniów, dopilnowania wykonania przez dziecko (dzieci) prac domowych;
  3. Pomocy w organizowaniu imprez okolicznościowych i uczestniczenia w nich;
  4. Informowania o każdej zmianie danych osobowych/kontaktowych, które zostały podane w Formularzu zgłoszeniowym o przyjęcie dziecka do Placówki;
  5. Zapoznawania się z bieżącymi komunikatami dostępnymi na stronie internetowej Organu prowadzącego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Placówki.
 2. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są także do:
  1. Zapoznania dzieci z niniejszym regulaminem i pomocy w jego przestrzeganiu;
  2. Złożenia pisemnego oświadczenia czy dziecko będzie samodzielnie wracać do domu z Placówki po zakończeniu zajęć, czy też będzie odbierane przez rodzica/opiekuna prawnego bądź inne upoważnione osoby trzecie;
  3. Punktualnego odbierania dzieci po zakończeniu zajęć (dotyczy dzieci, których rodzice/opiekunowie nie wyrazili zgody na samodzielny powrót dziecka do domu);
  4. Niezwłocznego poinformowania Kierownika PWD o rezygnacji z uczestnictwa.

DOKUMENTACJA PLACÓWKI
§ 16

 1. Placówka prowadzi następującą dokumentację:
  1. Listy obecności wychowanków;
  2. Kartę pobytu wychowanka, w skład której wchodzi następująca dokumentacja dziecka:
   1. Diagnoza problemowa wraz z indywidualnym planem wsparcia, skierowanie do Placówki z właściwego sądu, korespondencję dotyczącą wychowanka, diagnozy pedagogiczne, ankiety oceniające;
   2. Program wychowawczy Placówki,
   3. Dzienniki zajęć.
 2. Dokumentacja osobista wychowanków prowadzona jest z przestrzeganiem zasad poufności i dyskrecji.
 3. Dokumentacja dziecka jest dostępna tylko dla osób prowadzących merytoryczną pomoc wychowankom i rodzicom (opiekunom), a o jej udostępnieniu każdorazowo decyduje Kierownik MOPS.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17

 1. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Placówki i wszelkimi dokumentami stanowiącymi podstawę jej działania, o których mowa w § 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Zdjęcia i materiały filmowe wykonywane podczas zajęć i imprez organizowanych przez Placówkę, wykorzystywane są jedynie w celu udokumentowania działań Placówki oraz ich promocji.
 3. Zgodę na wykorzystanie materiałów zawierających wizerunek dziecka, rodzice lub opiekunowie poświadczają własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym o przyjęcie dziecka do Placówki. Zgoda ta obejmuje wszelkie formy publikacji dotyczące korzystania z oferty Placówki, w szczególności plakaty, foldery, inne drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, radiowe, publikacje w gazetach i czasopismach, rozpowszechnianie w Internecie.
 4. Wszelkie wnioski i skargi dotyczące działalności Placówki powinny być kierowane do Kierownika MOPS.
 5. W kwestiach nieunormowanych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Kierownik MOPS, od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.
 6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Realizatora projektu.