Załącznik Nr 1  do

Zarządzenia   Nr 7/2019

Kierownika  MOPS w Jordanowie   z dn. 22.10.2019

REGULAMIN    NABORU  I   UCZESTNICTWA  WE WSPARCIU ORGANIZOWANYM DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECI I MŁODZIEŻY UCZESTNICZĄCYCH W ZAJĘCIACH W RAMACH  PROJEKTU „PLACÓWKA  WSPARCIA DZIENNEGO – PRAWIE JAK W DOMU”

 współfinansowanego  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne  i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne  w regionie. Typ projektu C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci  i młodzieży.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • § 1
 1. Regulamin określa sposób naboru i warunki uczestnictwa w różnych formach wsparcia organizowanego dla rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach „Placówki Wsparcia Dziennego – prawie jak w domu” współfinansowanego  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne  i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne  i zdrowotne  w regionie. Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.     
 2. Projekt realizowany jest w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku na podstawie umowy o dofinansowanie.
 3. W ramach projektu powstała Placówka Wsparcia Dziennego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie.
 4. Działania w ramach projektu realizowane są na rzecz rodziców, opiekunów dzieci, młodzieży zakwalifikowanych i uczestniczących w zajęciach Placówki Wsparcia Dziennego „ Prawie jak w domu” 
 5. Uczestnikiem może być osoba, która spełnia minimum jedną przesłankę wykluczenia społecznego.
 6. W ramach Projektu realizowane będą następujące formy wsparcia dla rodziców, opiekunów:                                

-  szkolenia;

- warsztaty.

 1. Udział w szkoleniach, warsztatach dla rodziców,/opiekunów w ramach Projektu jest bezpłatny.
 1. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji projektu pozostaje w gestii Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie, Koordynatora Projektu, Głównego Księgowego.

SŁOWNIK POJĘĆ

 • § 2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Projekcie – należy rozumieć projekt pt. „Placówka Wsparcia Dziennego – prawie jak w domu”;
 2. Realizator – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie, ul. 3 Maja 2;

4.Uczestniku projektu  – należy przez to rozumieć rodzica, opiekuna, którego dziecko jest  zakwalifikowane  i bierze udział w Projekcie ;

 1. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie, Głównego Księgowego  –  należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez Miasto Jordanów do wykonywania zadań związanych z koordynacją realizacji projektu oraz jego zarządzaniem.
 2. EFS – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Społeczny.
 3. Biurze projektu – należy przez to rozumieć Biuro projektu znajdujące się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Jordanowie,  ul. 3 Maja 2,  34-240 Jordanów).
 4. KK - kompetencje kluczowe.
 5. MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
 6. PWD – Placówka Wparcia Dziennego z siedzibą w budynku Szkoły Podstawowej w Jordanowie ( ul. Kolejowa 7,  34-240 Jordanów).

GRUPA DOCELOWA

 • § 3
 1. Uczestnikami wsparcia w ramach Projektu mogą być rodzice, opiekunowie dziecka zakwalifikowanego i biorącego udział w zajęciach Placówki Wsparcia Dziennego „Prawie jak w domu”
 2. Wsparciem w ramach Projektu mogą zostać objęte osoby, które spełniają minimum jedną przesłankę wykluczenia społecznego:

- osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

- kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

- osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ);

- otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 ZASADY NABORU UCZESTNIKÓW

 • § 4
 1. Uczestnikiem może być osoba, która spełnia warunki określone w § 3 Regulaminu oraz:

1) zapoznała się z Regulaminem, zaakceptowała jego warunki i zobowiązała  się do stosowania Regulaminu;

2) złożyła kompletne, czytelnie wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne:

 1. a) KARTĘ ZGŁOSZENIA RODZICA - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
 2. b) FORMULARZ ZGŁOSZENIA RODZICA- załącznik nr 2,
 3. c) DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - załącznik nr 3,
 4. e) OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH -załącznik nr 4,
 5. f) OŚWIADCZENIE ODNOŚNIE ZAKRESU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA PROJEKTU POWIERZONYCH DO PRZERTWARZANIA- załącznik nr 5
 6. g) WYRAŻENIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA – załącznik nr 6.
 1. Rodzice/opiekunowie prawni zobligowani są do dołączenia do formularza zgłoszeniowego niezbędnych dokumentów źródłowych, które będą potwierdzały spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacji i zwiększą jego szanse na udział w Projekcie. W zależności od zaistniałej sytuacji problemowej będą to:
 2. a) dokumentacja uzyskana z MOPS np. zaświadczenia;
 3. b) orzeczenie o niepełnosprawności,
 4. c) dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje potwierdzające  niepełnosprawność sprzężoną zaburzenia psychiczne,   niepełnosprawność  intelektualną i zaburzenia rozwojowe 
 5. d) zaświadczenie, że rodzice lub opiekunowie dziecka pozostają w ewidencji bezrobotnych albo osób poszukujących pracy;
 6. e) zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej);
 7. opinia pracownika socjalnego / asystenta rodziny z MOPS;
 8. opinia szkoły lub opinia psychologa/pedagoga wskazujące określone deficyty w rodzinie.

 

Wszelkie zaświadczenia powinny być dostarczone w oryginale, natomiast w przypadku opinii, , orzeczeń wystarczą kserokopie tych dokumentów - Kierownik PWD w każdej chwili ma prawo zażądać oryginału – do wglądu.

 1. Formularz zgłoszeniowy wraz z przedłożonymi dokumentami o przyjęcie rodzica/opiekuna na szkolenia, warsztaty rozpatrywany będzie przez Zespół Rekrutacyjny.
 2. Wsparcie w ramach Projektu będzie realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Oznacza to m.in., że w Projekcie mogą wziąć udział osoby bez względu na wiek, płeć, stopień niepełnosprawności) itp.
 3. Informacje o wsparciu oferowanym przez Placówkę Wsparcia Dziennego „ Prawie jak w domu” upowszechniane będą w szczególności poprzez:

1) publikowanie na stronie internetowej MOPS i PWD: Informacji  dotyczących wsparcia (rodzaj, temat, termin realizacji)

2) przekazywanie informacji podczas rozmów telefonicznych, spotkań informacyjnych itp.

 1. Osoby zainteresowane udziałem we wsparciu, mogą zgłaszać chęć udziału poprzez wypełnienie i dostarczenie do siedziby PWD dokumentów rekrutacyjnych
 2. Wzory dokumentów stanowią Załączniki od 1-6 do Regulaminu. MOPS zastrzega sobie możliwość modyfikacji ww. wzoru w zależności od potrzeb i specyfiki poszczególnych szkoleń, warsztatów. Powyższa modyfikacja nie wymaga zmiany Regulaminu.
 3. Formularze można składać w sposób ciągły przez cały okres trwania Projektu.
 4. Rodzic/opiekun składa formularz jednorazowo
 5. Złożone formularze będą weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym.

10.Weryfikacja formalna Formularza polega na sprawdzeniu:

1) czy Kandydat spełnia kryteria kwalifikowalności grupy docelowej Projektu określone    w § 3 Regulaminu;

2) czy Kandydat wykazał zaangażowanie do skorzystania z form wsparcia (tj. zadeklarował: gotowość systematycznego uczestnictwa w formach podnoszenia kompetencji kluczowych realizowanych  w ramach Projektu - na poziomie minimum 60% frekwencji na zajęciach;

3) czy Formularz jest kompletny (tj. wypełniono wszystkie wymagane pola zgodnie z instrukcją, uzupełniono wymagane podpisy, dołączono wszystkie wymagane załączniki – jeśli dotyczy).

PROCES REKRUTACJI

 • § 6
 1. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
 2. Regulamin rekrutacyjny wraz z wszystkimi załącznikami  można pobrać z MOPS w Jordanowie bądź w siedzibie PWD.
 3. Dokumenty należy wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej do siedziby Placówki Wsparcia Dziennego. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dokumenty, oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów merytorycznych,                             o których mowa w   4.
 4. Złożone przez rodziców dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 5. Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.
 6. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału  w Projekcie.

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 • § 7

1. Uczestnik Projektu  ma prawo do:

 1. a) złożenia dokumentów umożliwiających udział we wsparciu w ramach Projektu;
 2. b) udziału we wsparciu, do których zostanie zakwalifikowany w wyniku rekrutacji.
 1. Uczestnik Projektu ma obowiązek:
 2. a) stosowania się do niniejszego regulaminu.
 3. b) aktywnie i systematycznie brać udział w szkoleniach/warsztatach do których został zakwalifikowany w wyniku rekrutacji;
 4. c) wypełniać ankiety oceniające zajęcia oraz inne dokumenty służące bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji projektu.
 5. d) udzielania informacji na temat realizacji projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli projektu.

ZASADY REZYGNACJI LUB WYKLUCZENIA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 • § 8
 1. Rezygnacja z uczestnictwa we wsparciu w ramach Projektu jest możliwa w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą
 2. Rezygnacja z udziału w projekcie musi mieć formę pisemną – dostarczoną Kierownikowi PWD osobiście lub listownie i zawierać powód rezygnacji.
 3. Oświadczenie o rezygnacji należy dostarczyć w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności.
 4. Uczestnik Projektu zostaje wykluczony z uczestnictwa w Projekcie (skreślenie z listy uczestników) w przypadku:
 5. a) niskiej frekwencji wynoszącej poniżej 40% obecności na zajęciach
 6. b) nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa swojego i osób w jego otoczeniu, posiadania bądź znajdowania się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych, stosowania przemocy w stosunku do innych uczestników lub kadry merytorycznej, niszczenia sprzętu i pomocy wykorzystywanych podczas realizacji projektu, a także do stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby zaangażowane w realizację projektu (dot. zakresu realizacji projektu).
 7. d) braku współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym Projektu.
 8. Każdy przypadek złożenia rezygnacji udziału w projekcie rozpatrywany jest indywidualnie.
 9. Decyzję o wykluczeniu z uczestnictwa w projekcie (skreśleniu z listy uczestników), podejmuje Kierownik PWD
 10. Wykluczenie uczestnika ze wsparcia w ramach Projektu nie jest jednoznaczne z wyłączeniem dziecka z Projektu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • § 9
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez czas trwania projektu.  
 2. Realizator Projektu MOPS Jordanów zastrzega sobie prawo do zmian treści regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
 4. Sprawy nie regulowane niniejszym Regulaminem są rozstrzygane przez Kierownika MOPS od jego decyzji nie przysługuje odwołanie
 5. Ostateczną interpretację Regulaminu należy do Realizatora projektu.

Regulamin

Karta zgłoszenia

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Zarządzenie