znaki strona www

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację programu Miasto Jordanów otrzymało z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowanie w wysokości:

*wartość dofinansowania – 77 724 zł

*całkowita wartość zadania – 77 724 zł

znaki strona www

 

Program wsparcia na utrzymanie OPS

Rządowe Wsparcie Finansowe na utrzymanie Ośrodka
Pomocy Społecznej

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej, a jej celem jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

W roku 2022 kwota  dofinansowania  wynosi: 45 495,00

znaki strona www

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Wieloletni rządowy program
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Miasto Jordanów realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

W 2022 roku wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 73 956,00 zł, co stanowi 80% wartości zadania.