Drukuj

znaki strona www                                                                                                                                                                                                                                               znaki strona www

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest realizowany przez Gminę Miasto Jordanów na podstawie przyjętego  programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych,
w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

 

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie:

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn:

Niezbędne dokumenty:

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

Realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” odbywa się na podstawie: 

 

 

 

 

Dotacja oraz jej wysokość, przyznawana jest przez Wojewodę Małopolskiego na wniosek Burmistrza Miasta Jordanowa i określona jest w umowie o udzielenie dotacji.

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 dofinansowywany jest ze środków budżetu państwa.

W roku 2021 na realizację tego zadania przeznaczono 103 649,00 zł (słownie: sto trzy tysiące sześćset czterdzieści dziewięć złotych 00/100).

 znaki strona www                                                                                                                                                                                                                                                                           znaki strona www