Logo rodzina wspierająca

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Rodzina wspierająca nie wyręcza, lecz udziela wskazówek, porad, aktywizuje do zmian na własnym przykładzie.

Rodzina wspierająca pomaga bezpłatnie, uzyskując jedynie zwrot kosztów związanych z podejmowanym wsparciem (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację)

Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzinę wspierającą ustanawia Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po uzyskaniu pozytywnej opinii na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

  1. opiece i wychowaniu dziecka;
  2. prowadzeniu gospodarstwa domowego;
  3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa, na podstawie której rodzina wspierająca uprawniona będzie do zwrotu kosztów związanych z udzielonym wsparciem.