Drukuj

Przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy, z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.

 

Komu przysługuje?

Osoba niezdolna do pracy z tytułu wieku to osoba, która ukończyła 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna). Natomiast całkowita niezdolność do pracy, zgodnie z definicją użytą w ustawie oznacza: całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Minimalna kwota zasiłku stałego to 30,00 zł, a maksymalna: 600,00 zł w rodzinie a 719,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

Osoba zainteresowana uzyskaniem pomocy winna zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. 3 Maja 2 w Jordanowie.

O pomoc zwracamy się w formie pisemnej, składając prośbę na piśmie.

Przed wydaniem decyzji pracownicy MOPS-u przeprowadzają rodzinny wywiad środowiskowy. Wywiad przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego.

Celem zapoznania się z położeniem osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc, pracownik socjalny odwiedza zainteresowanych w ich domu lub mieszkaniu.

Na podstawie uzyskanych informacji planuje się pomoc.