OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

z dnia 18.08.2021 r.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy wychowawcy pracującego z dziećmi Placówce Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu w Jordanowie, będącego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Typ projektu C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest podniesienie jakości usług społecznych poprzez utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla 70 dzieci i młodzieży w Mieście Jordanów. W założeniach wsparcie ma otrzymać młodzież do 18 roku życia w trzech rodzajach działań. Pierwsze to organizacja świetlicy, która w ramach swojej działalności będzie wspomagać młodzież w przygotowaniu się do szkoły, będzie wspierać w procesie uczenia. Drugie to specjalistyczne wsparcie odpowiadające specyficznym potrzebom młodego człowieka. Ostatnie to tzw. zajęcia dodatkowe, które będą miały za zadanie rozwój zainteresowań, podnoszenie różnorodnych umiejętności z naciskiem na kompetencje kluczowe. Równolegle wsparcie będzie skierowane do rodzin zakwalifikowanej młodzieży mające na celu pośrednio udzielenie pomocy zakwalifikowanym beneficjentom.

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie, 34-240 Jordanów, ul. 3 Maja 2

 II. Określenie stanowiska:

Wychowawca pracujący z dziećmi to osoba o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Placówce Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu w Jordanowie .

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 1) Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej).

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. (Osoba wyłoniona w drodze naboru przed nawiązaniem stosunku pracy zobowiązana jest przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.)

4. Nieposzlakowana opinia.

5. Pełnia władzy rodzicielskiej – kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona.

6. Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.

7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku.

8. Wykształcenie wyższe na kierunku:

8.1. a) pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub

b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;

2) Wymagania dodatkowe:

1. Podstawowa znajomość przepisów prawa w zakresie: kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

2. Umiejętność organizacji pracy,

3. Umiejętność kreatywnego działania w pracy z dziećmi, empatia.

4. Odpowiedzialność , rzetelność , samodzielność, dyspozycyjność i pracowitość.

5. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku kierownika Placówki Wsparcia Dziennego:

Do zakresu podstawowych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku wychowawcy pracującego z dziećmi w Placówce Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu” w Jordanowie należeć będzie:

1. Opieka nad dziećmi przebywającymi w placówce;

2. Planowanie działań wychowawczych w stosunku do grupy dzieci i młodzieży w placówce wsparcia dziennego;

3. Realizowanie zadań wynikających z indywidualnego planu pracy z dzieckiem;

4. Prowadzenie pracy w grupie oraz pracy indywidualnej z dzieckiem;

5. Sprawowanie nadzoru na realizacją planu zajęć wychowanków; udzielanie pomocy w nauce, w czynnościach samoobsługowych tj. myciu, sprzątaniu;

6. Udzielanie pomocy w sprawach rozwojowych i życiowych wychowanków przez prowadzenie rozmów, itp.

7. Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych, w tym przygotowywanie sali i dbanie o czystość i porządek sali;

8. Współorganizowanie z imprez okolicznościowych dla uczestników placówki (np. festyny, wycieczki, wyjazdy na basen).

9. Udzielanie wsparcia, rady i pomocy w trudnych sytuacjach i problemach rozwojowych i życiowych wychowanków przez prowadzenie rozmów indywidualnych, spotkań grupowych poświęconych omawianiu interesujących problemów;

10. Współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi placówkami diagnostycznymi przez korzystanie z konsultacji i diagnoz psychologiczno-pedagogicznych;

11. Organizowanie zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych; prowadzenie indywidualnego programu korekcyjnego lub profilaktycznego, w szczególności terapii pedagogicznej, psychologicznej i socjoterapii;

12. Współpraca z rodzicami i opiekunami wychowanków w zakresie problemów rozwojowych, postępów w nauce, problemów i metod wychowawczych w formie: systematycznych spotkań, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych; prowadzenie pedagogizacji rodziców w formie spotkań, rozmów, wspierania rodziców niewydolnych wychowawczo przez prowadzenie doradztwa indywidualnego lub współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami w celu zapewnienia wychowankom warunków do prawidłowego rozwoju, a także udzielania pomocy w trudnych sytuacjach;

13. Udział w szkoleniach wewnętrznych, spotkaniach sprawozdawczo – programowych i zespole ds. okresowej oceny sytuacji dziecka;

14. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

15. Sporządzanie planów pracy z dzieckiem;

16. Wykonywanie innych poleceń przełożonych.

 V. Informacja o warunkach pracy.

 1. Praca w siedzibie placówki (34-240 Jordanów, ul. Kolejowa 7 );

Placówka będzie czynna 5 godzin dzienne w godzinach popołudniowych (godziny dostosowane do potrzeb młodzieży, diagnoza wykazała potrzebę otwarcia w dni robocze, jednak jeśli będzie potrzeba świetlica będzie otwarta w sobotę lub niedzielę w zamian za jeden z dni roboczych);

2. Wymiar czasu pracy – 5/8 etatu (25 godzin tygodniowo, 1 godzina pracy = godzina zegarowa tj. 60 minut) ;

3. Umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące), a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu zostanie zawarta kolejna umowa na czas określony.

4. Informujemy, że w przypadku zmiany warunków skutkujących brakiem możliwości albo racjonalności zawarcia umowy - umowa o pracę nie zostanie zawarta, pomimo wyłonienia kandydata.

5. Proponowane wynagrodzenie:

Wynagrodzenie zasadnicze brutto do 1 750,00 zł.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty.

1.Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

2. Życiorys z przebiegiem pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wychowawcy pracującego z dziećmi w Placówce Wsparcia Dziennego - potwierdzony własnoręcznym podpisem.

3. List motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wychowawcy pracującego z dziećmi w Placówce Wsparcia Dziennego - potwierdzony własnoręcznym podpisem.

4. Kserokopie świadectw ukończenia szkoły.

5. Kserokopie potwierdzeń ukończonych kursów, szkoleń.

6. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu.

7. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

8. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego – oświadczenie o jego wypełnianiu, w przypadku gdy nie ma osób zobowiązanych do alimentacji - oświadczenie, że nie został nałożony obowiązek alimentacyjny, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

10. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych potwierdzone własnoręcznym podpisem.

11. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku wychowawcy w placówce wsparcia dziennego.

12. Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności, opinie z poprzednich miejsc pracy, rekomendacje, referencje.

13. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność ( dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1282 ze zmianami).

Uwaga:

1. Treść składanych przez kandydatów oświadczeń musi być zgodna z treścią oświadczeń zawartych w ogłoszeniu o naborze;

2. Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata za zgodność z oryginałem;

3. Dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski;

4. Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 VIII. Termin i miejsce składania dokumentów.

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie (Sekretariat pok. 2 na I p.) w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego w Jordanowie”, w terminie do dnia 30 sierpnia 2021 roku do godz. 14:00, osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego.

2. Dla ofert wysłanych pocztą, za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie.

3. Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, nie będą rozpatrywane.

 IX. Informacje dodatkowe:

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna.

Komisja konkursowa przeprowadzi nabór w dwóch etapach:

1. pierwszy etap – analiza formalna dokumentów;

2. drugi etap – merytoryczna ocena kandydatów, która będzie składać się z rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo (na podany adres) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo lista kandydatów będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie

Wybrany w wyniku rekrutacji kandydat będzie zobowiązany do przedstawienia aktualnego „Zapytania o udzielnie informacji o osobie” z Kartoteki Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, można będzie odebrać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie w pokoju nr 2 w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Jordanów, 2021-08-18

Kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Jordanowie

Barbara Trembacz

Informacja o wynikach naboru.pdf

 

 

Kwestionariusz osobowy.pdf

Oświadczenie.pdf