znaki strona www

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Dotacja celowa w wysokości: 69 470,00 zł

59136 zł - na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej

10334,00 zł - na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym na kontynuację projektów

 

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń;

-zakupy towarów i usług;

- koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem - jednostek budżetowych i realizacją ich statutowych zadań;

-koszty zadań zleconych do realizacji jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z wyłączeniem organizacji pozarządowych.

Wydatki majątkowe obejmują:

- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego:

- wydatki inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez inne jednostki.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań takich jak:

-udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

-przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

-dożywianie dzieci;

-przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

-opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Termin realizacji 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku

znaki strona www

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

„Program „Opieka wytchnieniowa ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024”

 

DOFINANSOWANIE w łącznej kwocie 44 064,00 zł.

Całkowity koszt zadania: 44 064,00 zł.

 

Miasto Jordanów będzie realizowało resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki  nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

W ramach opieki wytchnieniowej opiekun wspiera uczestnika programu w szczególności w: 

  1. a) czynnościach samoobsługowych,
  2. b) czynnościach pielęgnacyjnych,
  3. c) w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,
  4. d) w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
  5. e) w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Uczestnicy Programu nie ponoszą opłat za usługi świadczone w ramach programu.

 

znaki strona www

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata                            

2024-2028 jest realizowany przez Gminę Miasto Jordanów na podstawie przyjętego  programu osłonowego w zakresie dożywiania

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

W ramach programu wyróżniono 3 moduły:

1) moduł dla dzieci i młodzieży,

2) moduł dla osób dorosłych,

3) moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie z pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn:

  • 1552,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • w przypadku rodziny kwoty 1200,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny (np. dla 4-osobowej rodziny 4 x 1200 zł = 4800,00zł).

Program dofinansowany jest z dotacji celowej  środków budżetu państwa.

W 2024  roku wysokość dofinansowania dotacji celowej  budżetu państwa wynosi 62 585,00 zł. co stanowi  80 % kosztów realizacji zadania, przy udziale co najmniej 20% środków własnych budżetu gminy – z godnie z umową nr 51/OPS/D/2024     zawartą pomiędzy Miastem Jordanów , a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim na realizację Programu ,, Posiłek w szkole i w domu’’ styczniu 2024 roku   

Prognozowany całkowity koszt zadania wynosi 78 500,00 zł.

W ciągu roku kalendarzowego wysokość środków – w zależności od potrzeb – ulegać będzie zmianom.

Informacje o zmianach w zakresie środków finansowych niezbędnych do realizacji programu będzie aktualizowana.

Jednostką odpowiedzialną za realizację programu na terenie Miasta Jordanowa jest  Miejski Ośrodek pomocy społecznej w Jordanowie.

 

UCHWAŁA NR XLVII/429/2023 RADY MIASTA JORDANOWA z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

UCHWAŁA NR XLVII/428/2023 RADY MIASTA JORDANOWA z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

UCHWAŁA NR XLVII/427/2023 RADY MIASTA JORDANOWA z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028

znaki strona www

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie realizuje Program pn. "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 finansowany ze środków z Funduszu Solidarnościowego

DOTACJA: 488 424,14 ZŁ

WARTOŚĆ CAŁKOWITA: 488 424,14 ZŁ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania z Programu pn. Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością w łącznej kwocie 488 424,14 zł. Realizacja zadania w zakresie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są dzieci do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt. 6 i 7 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego lecenia, rehabilitacji i edukacji, oraz osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z wymienionymi orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:
1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego

Gmina/powiat, przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności uwzględnia
potrzeby:
1) osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepoprawności;
2) osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
2) osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:
1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Więcej informacji:

https://g.infor.pl/p/_files/37897000/program-aoon-jst-edycja-2024-1692196373-37897041.pdf

Podkategorie