Informujemy, że na terenie Miasta Jordanowa obsługę wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie, ul. 3 Maja 2.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje:

  • osobie fizycznej samotnie zamieszkującej i gospodarującej (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
  • osobie fizycznej i osobom z nią spokrewnionym lub niespokrewnionym pozostającym w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Ważne! W przypadku, jeżeli pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe przysługuje wyłącznie jeden dodatek dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

  • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy
  • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG – UWAGA! Dodatkiem nie są objęte w szczególności gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzn. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej
  • kocioł olejowy

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa art. 27a ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

WAŻNE!

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Kwoty dodatku dla gospodarstwa domowego wynoszą:

  • 3000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego
  • 1000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym
  • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG
  • 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

W/w dodatek jest świadczeniem wypłacanym jednorazowo.

W przypadku przedmiotowego dodatku nie obowiązuje kryterium dochodowe, lecz jego przyznanie uzależnione jest od głównego źródła ogrzewania danego gospodarstwa domowego.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Wnioski będzie można składać do 30 listopada 2022 r..

Wnioski do pobrania w siedzibie MOPS.

 

Sposoby składania wniosków:

*    osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie, ul. 3 Maja 2,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od 730 do 1530,

*  pocztą tradycyjną  na adres: Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej
w Jordanowie 34-240 Jordanów, ul. 3 Maja 2,

*     w formie dokumentu elektronicznego  przesłanego  za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na adres: /mops_jordanow/SkrytkaESP    które musi:

1) zawierać dane w ustalonym formacie tj.  zawarte we wzorze wniosku o wypłatę dodatku węglowego zgodnie z  Rozporzą­dzeniem Ministra Klimatu z dnia 16 sierpnia 2022r.   (Dz.U. z 2022 poz. 1712),

2)  być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym,

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie  w godzinach pracy MOPS  pod numerem 18 2675573.