Logo UE

Miasto Jordanów                                                    

ul. Rynek 1                                                                  

34-240 Jordanów

Numer postępowania: MOPS.271.P.1.2018.I

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dla przetargu nieograniczonego na usługę zorganizowania i przeprowadzenia zajęć specjalistycznych przeprowadzanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Przedmiot zamówienia:

„Usługa zorganizowania i przeprowadzenia zajęć specjalistycznych dla uczestników Projektu „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu”