Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor

 

I. Nazwa i adres jednostki:


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 2
34-240 Jordanów


II. Określenie stanowiska pracy:


Nazwa stanowiska pracy: podinspektor
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Wymiar etatu: 1/1 etat
Przewidywany termin zatrudnienia: październik 2023 roku


III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:


1. Wymagania niezbędne:
1.
Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2.
Wykształcenie: wyższe minimum pierwszego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o profilu administracyjnym lub pokrewnym;
3.
Biegła znajomość komputera (MS Office) oraz urządzeń biurowych;
4.
Znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz aktów wykonawczych do tych ustaw, ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy - kodeks postępowania administracyjnego;
5.
Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
6.
Niekaralność za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7.
Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora.
2. Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie w pracy przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
2. Znajomość programów INFO-R do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, czystego powietrza;
3. Ogólna znajomość pozostałych ustaw w ramach zadań zleconych realizowanych w ośrodkach pomocy społecznej;
4. Wykształcenie wyższe, administracyjne, ekonomiczne lub prawnicze;
5. Umiejętność redagowania pism;
6. Umiejętność dobrej organizacji czasu pracy, samodzielność, rzetelność, sumienność, dokładność,
terminowość;
7. Umiejętność pracy zespołowej;
8. Odpowiedzialność, wysokie zaangażowanie w pracę;
9. Komunikatywność i gotowość do pracy w bezpośrednim kontakcie z klientem, wysoka kultura
osobista;
10. Odporność na stres, asertywność i umiejętność pracy pod presją czasu.


IV. Zakres wykonywania zadań na stanowisku.


1. Udzielanie informacji dotyczących ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych, świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, świadczeń z ustawy „Za życiem” oraz pozostałych ustaw w ramach zadań
zleconych realizowanych w ośrodkach pomocy społecznej - zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa;
2. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń z ustawy „Za życiem” oraz pozostałych ustaw
w ramach zadań zleconych realizowanych w ośrodkach pomocy społecznej, wraz z wymaganymi
dokumentami;
3. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, świadczeń z ustawy „Za życiem” oraz pozostałych ustaw w ramach zadań zleconych
realizowanych w ośrodkach pomocy społecznej;
4. Sporządzanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, świadczeń z ustawy „Za życiem” oraz pozostałych ustaw w ramach zadań zleconych
realizowanych w ośrodkach pomocy społecznej;
5. Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz spraw z zakresu egzekucji
należności wobec dłużników alimentacyjnych, w tym współpraca z komornikami sądowymi, policją,
sądem, starostwem powiatowym, urzędem pracy;
6. Prowadzenie spraw z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych;
7. Prowadzenie bieżącej korespondencji;
8. Obsługa programów komputerowych w zakresie świadczeń.
9. Sporządzanie miesięcznych list wypłat świadczeniobiorców.
10. Wydawanie zaświadczeń w tym do Programu „Czyste Powietrze” i udzielanie bieżących informacji.
11. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych i zapotrzebowań na środki finansowe, materiałów
statystycznych i analitycznych.
12. Prowadzenie dodatkowych działań związanych z potrzebami Ośrodka.
13. Zakres odpowiedzialności: odpowiedzialność za wykonywane czynności i udzielane informacje.


V. Informacja o warunkach pracy.


1. Praca w siedzibie MOPS (34-240 Jordanów, ul. 3 Maja 2 );
2. Wymiar czasu pracy - pełen etat: przeciętnie 8 godzin dziennie i przeciętnie 40 godzin tygodniowo;
3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
4. Umowa o pracę na czas określony. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas nieokreślony
bez przeprowadzania kolejnego naboru.


VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.


1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.


VII. Wymagane dokumenty.


1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – oryginał;
2. Życiorys z przebiegiem pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu
pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE
L Nr 119, s. 1 w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko podinspektor
- potwierdzony własnoręcznym podpisem.
3. List motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem wraz z oświadczeniem
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji na stanowisko podinspektor - potwierdzony własnoręcznym podpisem.
4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
5. Kserokopie potwierdzeń ukończonych kursów, szkoleń.
6. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu.
7. Oświadczenie o :
- posiadaniu obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu
(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
˗ niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
˗ pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
˗ braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,
8. Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności, opinie
z poprzednich miejsc pracy, rekomendacje, referencje;
9. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów, którzy
zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2022 poz. 530 ze zmianami).
Uwaga:
1. Treść składanych przez kandydatów oświadczeń musi być zgodna z treścią oświadczeń
zawartych w ogłoszeniu o naborze;
2. Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone własnoręcznym
podpisem przez kandydata za zgodność z oryginałem;
3. Dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski;
4. Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do
udziału w prowadzonym postępowaniu.


VIII. Miejsce i termin składania dokumentów:


1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Jordanowie (Sekretariat pok. 2 na I p.) w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
z dopiskiem: „ Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor” - w terminie do dnia
22 września 2022 roku do godz. 15:00, osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego.
2. Dla ofert wysłanych pocztą, za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie.
3. Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, nie będą rozpatrywane.


IX. Dodatkowe informacje:


Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna.
1. Komisja konkursowa przeprowadzi nabór w dwóch etapach:
1) pierwszy etap – analiza formalna dokumentów;
2) drugi etap – merytoryczna ocena kandydatów, która będzie składać się z rozmowy
kwalifikacyjnej
2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo
(na podany adres) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo lista kandydatów
będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jordanowie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej.
3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicy informacyjnej.
4. Wybrany w wyniku rekrutacji kandydat będzie zobowiązany do przedstawienia aktualnego
„Zapytania o udzielnie informacji o osobie” z Kartoteki Karnej Krajowego Rejestru
Karnego.
5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, można będzie
odebrać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie w pokoju nr 2
w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji
o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

        Jordanów, 2023-09-12
                                                                                                                                        Kierownik Miejskiego Ośrodka
                                                                                                                                        Pomocy Społecznej w Jordanowie
                                                                                                                                                 Barbara Trembacz

 

Kwestionariusz kandydata

nabór podinspektor

klauzula informacyjna

oświadczenia

Informacja o ilości kandydatów spełniających wymagania formalne

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PODINSPEKTOR