Najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o tzw. „dopłatę do czynszu”. Termin na złożenie wniosków mija 31 marca 2021 r.

Dopłata do czynszu została wprowadzona  ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2020 poz. 11).

Osoby, które w czasie epidemii koronawirusa nie miały możliwości złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, mogą otrzymać świadczenie z mocą wsteczną. Należy jednak pamiętać, że aby skorzystać z tej możliwości, trzeba złożyć wniosek nie później, niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Kryterium dochodowe

Miesięczne łączne zarobki oraz osób z Tobą gospodarujących, w przeliczeniu na osobę nie przekraczają:

  • 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym

UWAGA!

W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego możesz otrzymać dodatek, ale w niższej wartości zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy przysługuje  za okres 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Wypłata dodatków będzie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022.

Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm. ) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych przysługują osobą spełniającym równocześnie 3 kryteria określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych:

  1. Wnioskodawca posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
  2. Dochód gospodarstwa nie przekracza kryterium określonego w ustawie o dodatkach mieszkaniowych,
  3. Powierzchnia zajmowanego lokalu mieści się w granicach norm ustawowych,