Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm. ) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych przysługują osobą spełniającym równocześnie 3 kryteria określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych:

  1. Wnioskodawca posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
  2. Dochód gospodarstwa nie przekracza kryterium określonego w ustawie o dodatkach mieszkaniowych,
  3. Powierzchnia zajmowanego lokalu mieści się w granicach norm ustawowych,