OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  -   INSPEKTOR  W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JORDANOWIE  Z DNIA 30.10.2023 r.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie ogłasza  nabór na  wolne stanowisko  urzędnicze  – inspektor ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z zakresu zadań zleconych.

 1. Nazwa i adres jednostki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 1. 3 Maja 2

34-240 Jordanów

 1. Określenie stanowiska pracy:

Nazwa stanowiska pracy:  inspektor ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z zakresu zadań zleconych.  

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Wymiar etatu: 1/1 etat.

Przewidywany termin zatrudnienia:  listopad 2023 roku.

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:

 1. Wymagania niezbędne:
 2. Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 3. Wykształcenie: wyższe oraz 2 letni staż pracy w administracji publicznej;
 4. Biegła znajomość komputera (MS Office) oraz urządzeń biurowych;
 5. Znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,  ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy - kodeks postępowania administracyjnego;
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. Niekaralność za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora.
 1. Wymagania dodatkowe:
 2. 1. Doświadczenie w pracy przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
 1. Znajomość programów INFO-R do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, czystego powietrza;
 2. Ogólna znajomość pozostałych ustaw w ramach zadań zleconych realizowanych w ośrodkach pomocy społecznej;
 3. Wykształcenie wyższe minimum pierwszego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o profilu administracyjnym lub pokrewnym, ekonomiczne, prawnicze, pedagogiczne, nauki o rodzinie;
 4. Umiejętność redagowania pism;
 5. Umiejętność dobrej organizacji czasu pracy, samodzielność, rzetelność, sumienność, dokładność, terminowość;
 6. Umiejętność pracy zespołowej;
 7. Odpowiedzialność, wysokie zaangażowanie w pracę;
 8. Komunikatywność i gotowość do pracy w bezpośrednim kontakcie z klientem, wysoka kultura osobista;
 9. Odporność na stres, asertywność i umiejętność pracy pod presją czasu.
 10. Zakres wykonywania zadań na stanowisku.
 11. Udzielanie informacji dotyczących ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń z ustawy „Za życiem” oraz pozostałych ustaw w ramach zadań zleconych realizowanych w ośrodkach pomocy społecznej - zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa;
 12. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń z ustawy „Za życiem” oraz pozostałych ustaw w ramach zadań zleconych realizowanych w ośrodkach pomocy społecznej, wraz z wymaganymi dokumentami;
 13. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń z ustawy „Za życiem” oraz pozostałych ustaw w ramach zadań zleconych realizowanych w ośrodkach pomocy społecznej;
 14. Sporządzanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń z ustawy „Za życiem” oraz pozostałych ustaw w ramach zadań zleconych realizowanych w ośrodkach pomocy społecznej;
 15. Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz spraw z zakresu egzekucji należności wobec dłużników alimentacyjnych, w tym współpraca z komornikami sądowymi, policją, sądem, starostwem powiatowym, urzędem pracy;

 16. Prowadzenie spraw z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych;
 1. Prowadzenie bieżącej korespondencji;
 1. Obsługa programów komputerowych w zakresie świadczeń.

 2. Sporządzanie miesięcznych list wypłat świadczeniobiorców.

 3. Wydawanie zaświadczeń w tym do Programu „Czyste Powietrze” i udzielanie bieżących informacji.
  11. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych i zapotrzebowań na środki finansowe, materiałów statystycznych i analitycznych.

 4. Prowadzenie dodatkowych działań związanych z potrzebami Ośrodka.
 5. Zakres odpowiedzialności: odpowiedzialność za wykonywane czynności i udzielane informacje.
 1. Informacja o warunkach pracy.
 2. 1. Praca w siedzibie MOPS (34-240 Jordanów, ul. 3 Maja 2 );
 3. Wymiar czasu pracy - pełen etat: przeciętnie 8 godzin dziennie i  przeciętnie 40 godzin tygodniowo;
 4. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 5. Umowa o pracę na czas określony. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.
 6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
 7. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty.

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – oryginał;
 2. Życiorys z przebiegiem pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko podinspektor -  potwierdzony własnoręcznym podpisem.
 3. List motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem wraz z oświadczeniem  o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko podinspektor  - potwierdzony własnoręcznym podpisem.
 4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie potwierdzeń ukończonych kursów, szkoleń.
 6. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu.
 7. Oświadczenie o :

-  posiadaniu obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

 • niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,
 1. Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności, opinie z poprzednich miejsc pracy, rekomendacje, referencje;
 2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2022 poz. 530 ze zmianami).

Uwaga:

 1. Treść składanych przez kandydatów oświadczeń musi być zgodna z treścią oświadczeń zawartych w ogłoszeniu o naborze;
 2. Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata za zgodność z oryginałem;
 3. Dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski;
 4. Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

VIII. Miejsce i termin składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie (Sekretariat pok. 2 na I p.) w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym                    z dopiskiem:  „ Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze  -  inspektor” - w terminie do dnia                9 listopada 2022 roku do godz. 15:30, osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego.
 2. Dla ofert wysłanych pocztą, za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie.
 3. Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, nie będą rozpatrywane.
 1. Dodatkowe informacje:

 

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna.

 1. Komisja konkursowa przeprowadzi nabór w dwóch etapach:
  • pierwszy etap – analiza formalna dokumentów;
  • drugi etap – merytoryczna ocena kandydatów, która będzie składać się z rozmowy kwalifikacyjnej
 2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo (na podany adres) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo lista kandydatów będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie,  Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej.  
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie,  Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej. 
 4. Wybrany w wyniku rekrutacji kandydat będzie zobowiązany do przedstawienia aktualnego „Zapytania o udzielnie informacji o osobie” z Kartoteki Karnej Krajowego Rejestru Karnego.
 5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, można będzie odebrać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie w pokoju nr 2 w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Klauzula informacyjna

Kwestionariusz kandydata

nabór inspektor

oświadczenia

Informacja o ilości kandydatów

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora

 

 

 

 

Jordanów, 2023-10-30

                                                                                                                                                          Kierownik Miejskiego Ośrodka

                                                                                                                                                          Pomocy Społecznej w Jordanowie

                                                                                                                                                          Barbara Trembacz

                                                                                                                                                          Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym