Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm. ) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

 

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2. ust. 1. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 180 z pózn.zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny,
  • mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
  • przedłożyć umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Ważne - ta sama osoba musi widnieć na umowie sprzedaży energii elektrycznej jak i na decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego podlega weryfikacji  zgodnie z zapisami zawartymi w art. 5c ust.4 ustawy Prawo energetyczne  „Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej" .

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019r. do dnia 30 kwietnia 2020r., wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,37zł na miesiąc;
  2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,80zł na miesiąc;
  3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,96 zł na miesiąc.

(Monitor Polski. z 2019 poz. 402)