znaki strona www

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Dotacja celowa w wysokości: 69 470,00 zł

59136 zł - na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej

10334,00 zł - na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym na kontynuację projektów

 

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń;

-zakupy towarów i usług;

- koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem - jednostek budżetowych i realizacją ich statutowych zadań;

-koszty zadań zleconych do realizacji jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z wyłączeniem organizacji pozarządowych.

Wydatki majątkowe obejmują:

- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego:

- wydatki inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez inne jednostki.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań takich jak:

-udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

-przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

-dożywianie dzieci;

-przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

-opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Termin realizacji 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku