znaki strona www

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

„Program „Opieka wytchnieniowa ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024”

 

DOFINANSOWANIE w łącznej kwocie 44 064,00 zł.

Całkowity koszt zadania: 44 064,00 zł.

 

Miasto Jordanów będzie realizowało resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki  nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

W ramach opieki wytchnieniowej opiekun wspiera uczestnika programu w szczególności w: 

  1. a) czynnościach samoobsługowych,
  2. b) czynnościach pielęgnacyjnych,
  3. c) w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,
  4. d) w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
  5. e) w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Uczestnicy Programu nie ponoszą opłat za usługi świadczone w ramach programu.