Zaproszenie

 przedstawicieli organizacji pozarządowych do składania kandydatur  do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej

w gminie Miasto Jordanów

 

Burmistrz Miasta Jordanowa  w związku z art. 9a ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r.   o przeciwdziałaniu przemocy domowej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych   podmiotów działających  na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej,  których działalność statutowa opiera się na przeciwdziałaniu przemocy domowej do składania kandydatur do pracy   w Zespole Interdyscyplinarnym.  

Zespół interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w gminie Miasto Jordanów  realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Udział w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 9a ust. 13 Ustawy o przeciwdziałania przemocy domowej: „Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno – pomocowych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych”.Oferty prosimy zgłaszać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Jordanowie  lub pocztą na adres Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej  ul. 3 Maja 2,  34-240 Jordanów  w terminie do 15.09.2023 r. Dokumenty złożone lub nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.


Wymagane dokumenty:

  1. Pisemny wniosek,
  2. Wypis ze statutu organizacji pozarządowej dokumentujący działalność w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

W przypadku większej liczby zgłoszeń, wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe  oraz inne podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej,  o których mowa w art. 9a                 ust. 5 ustawy w Zespole Interdyscyplinarnym zostanie przeprowadzony przez Burmistrza Miasta Jordanowa.