Serwis internetowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie

REGULAMIN
ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W JORDANOWIE

Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zwanego dalej Zespołem, jest:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
 3. Uchwała Nr XXXVI/326/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
 4. Uchwała Nr V/29/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jordanowie oraz warunków jego funkcjonowania.
 5. Zarządzenie nr 35/11 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ustala tryb działania Zespołu Interdyscyplinarnego.
 2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom problemowym bądź środowisku. Są to osoby z różnych grup zawodowych reprezentujący instytucje publiczne, odpowiedzialne za realizację zadań, m.in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Miejskiej Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policji, kuratorskiej służby sądowej, oświaty, ochrony zdrowia, lokalnych organizacji pozarządowych i prokuratury.
 3. Warunkiem przystąpienia instytucji do Zespołu Interdyscyplinarnego jest podpisanie porozumienia instytucji z Burmistrzem Miasta Jordanowa bądź wydelegowanie przez Burmistrza jednostki organizacyjnej gminy do udziału w pracach Zespołu.
 4. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Miejskiej Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia. W skład grupy roboczej mogą wchodzić kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych podmiotów – specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którzy wypełniają na rzecz zgłoszonej rodziny/osoby czynności służbowe, zawodowe lub statutowe.

§ 2

Cele Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

 1. Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu ich problemów.
 2. Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu.
 3. Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

§ 3

Zadania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

 1. Cele Zespołu realizowane są poprzez:
  • ocenę sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych lub środowiska znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie integralności rodziny bądź środowiska oraz możliwości realizowania ich funkcji, oraz podejmowanie działań w tym celu przewidzianych przepisami prawa,
  • udzielanie pomocy, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów,
  • podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie,
  • udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”.
 2. W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego realizowane mogą być także:
  • tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych, m.in. z zakresu problemów uzależnień, bezrobocia, trudności wychowawczych, przestępczości i innych zagadnień lokalnej polityki społecznej, inicjowanie badań, diagnoz, w tym wspólnego diagnozowania osób indywidualnych i środowiska, którego problem dotyczy, oraz ekspertyz wspierających prace ZI w danym obszarze.

§ 4

Zadania grup roboczych

 1. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.
 2. Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.
 3. Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
 4. Informowanie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego o efektach działań grup roboczych.

§ 5


 1.  Wszystkich członków Zespołu i grup roboczych obowiązuje zasada tajności informacji przekazywanych w ramach prac Zespołu bądź grupy. Obowiązek ten utrzymuje się także po ustaniu członkostwa w Zespole lub grupie roboczej.
 2. Wyniki ustaleń Zespołu/grupy roboczej kieruje się za pośrednictwem Przewodniczącego Zespołu do instytucji i organów uprawnionych ustawowo do podejmowania działań postulowanych przez Zespół.

§ 6

Organizacja pracy Zespołu

 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.
 2. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie.
 3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, a zwołuje je Przewodniczący Zespołu w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej.
 4. Decyzje podejmowane są zwykłą większością w głosowaniu jawnym, w przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Zespołu.
 5. Członek Zespołu przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, składa Burmistrzowi Miasta Jordanowa oświadczenie o treści zgodnej z art. 9c ust. 3 wymienionej ustawy. / Zał. nr 1 Oświadczenie o ochronie danych osobowych/
 6. Posiedzenia Zespołu są protokołowane.
 7. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracy Zespołu osoby spoza jego składu, bez prawa do głosowania.
 8. Przewodniczący Zespołu gromadzi w celach statystycznych i ewaluacyjnych dane dotyczące m.in. liczby spraw skierowanych do pracy w grupach roboczych, składu osobowego poszczególnych grup, efektów pracy grup. W oparciu o zebrane dane dokonuje oceny realizacji zadań przez grupy oraz, w razie potrzeby, proponuje niezbędne korekty.
 9. Przewodniczący Zespołu składa przed Burmistrzem Miasta Jordanowa coroczne sprawozdanie z pracy Zespołu w terminie do 1 marca każdego roku.

 

§ 7

Organizacja pracy grup roboczych

 1. Na wniosek ( Zał. Nr 2 Wniosek o zwołanie posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej) skierowany do Zespołu Przewodniczący może zwołać grupę roboczą lub pozostawić sprawę do rozpoznania przez Zespół. Przewodniczący Zespołu zwołuje Zespół/grupę roboczą w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej, dołączając kopię złożonego w tej sprawie wniosku. Przewodniczący Zespołu zaprasza na posiedzenie grupy roboczej przedstawicieli instytucji/organizacji wskazanych przez osobę/instytucję zgłaszającą we wniosku. Dopuszcza się po konsultacji z osobą/instytucją zgłaszającą udział w posiedzeniu grupy przedstawiciela innej instytucji/organizacji niewskazanej we wniosku przez zgłaszającego.
 2. Koordynatorem pracy grupy roboczej jest każdorazowo osoba zgłaszająca problem.
 3. Skład grupy roboczej jest dostosowywany do skali problemu.
 4. Spotkania grupy roboczej odbywają się w dni robocze w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej. Spotkania mogą się również odbywać na terenie różnych instytucji.
 5. Grupa robocza podejmuje decyzje większością głosów, w drodze jawnego głosowania.
 6. Praca grupy roboczej nad problematyką konkretnej rodziny jest procesem podzielonym na następujące etapy:
  1. postawienie wstępnej diagnozy problemów w danej rodzinie,
  2. zaplanowanie działań pomocowych, zawierających podział zadań na poszczególnych członków grupy roboczej ze wskazaniem konkretnych działań i terminu ich realizacji,
  3. podjęcie przez poszczególnych członków grupy roboczej i instytucje/organizacje przez nich reprezentowane zaplanowanych działań,
  4. ocena skuteczności zaplanowanych i zrealizowanych działań,
  5. modyfikacja planu pomocy rodzinie lub zakończenie pracy z daną rodziną.
 7. Wszystkich członków grupy roboczej obowiązuje zasada poufności danych i informacji uzyskanych w trakcie pracy w grupie roboczej. Członek grupy roboczej przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, składa Burmistrzowi Miasta Jordanowa oświadczenie o treści zgodnej z art. 9c ust. 3 wymienionej ustawy / Zał. nr 1/
 8. Z każdego spotkania grupy roboczej sporządzane są protokoły. Dokument taki zawiera istotne ustalenia dotyczące: wieloaspektowej diagnozy, planu pomocy rodzinie, podziału zadań i czynności do wykonania przez członków Zespołu/grupy roboczej, terminu następnego spotkania ( Zał. nr 3 Protokół z posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej).
 9. Dokumentacja pracy grupy roboczej jest gromadzona w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie.
 10. Dokumentację pracy grupy roboczej stanowią:
  1. listy obecności z każdego posiedzenia grupy roboczej,
  2. oświadczenia każdego członka grupy roboczej w sprawie zachowania poufności zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Zał. nr 1),
  3. wniosek o zwołanie Zespołu/grupy roboczej wraz z dokumentami przekazanymi w sprawie przez członków Zespołu/grupy roboczej lub dostarczonymi przez członków rodziny Zał. nr 2),
  4. protokół z każdego posiedzenia grupy w danej sprawie (Zał. nr 3),
  5. pisemna zgoda osoby lub pełnoletniego przedstawiciela rodziny, której sprawa ma być przekazana do rozpatrzenia w ramach pracy grupy roboczej; zastrzega się, że w sytuacjach wyjątkowych (np. w przypadku zagrożenia dobra dziecka lub zgłoszenia dokonywanego przez dziecko) grupę roboczą zwołuje się w trybie natychmiastowym i bez wymaganej zgody (zał. nr 4 Pisemna zgoda osoby do rozpatrzenia w ramach pracy grupy roboczej ),
  6. plan działań grupy roboczej – opis zadań dla poszczególnych członków grupy oraz osoby, rodziny, przedstawicieli grup problemowych bądź środowiska / zał. Nr. 5 Plan działań grupy roboczej/
  7. monitoring działań grup roboczych – realizacja zadań określonych w planie działań przez członków grup roboczych i osobę, rodzinę, przedstawicieli grup problemowych lub środowisk. / zał. Nr 6 Monitoring działań zespołu interdyscyplinarnego/ grup roboczych/
  8. informacja do Przewodniczącego Zespołu o zakończeniu działań Zespołu/grupy roboczej w sprawie konkretnej rodziny / zał. 7 Informacja do Przewodniczącego Zespołu).

 
 

Akceptuję i zatwierdzam do realizacji

/-/ mgr Zbigniew Kolecki

(Burmistrz Miasta Jordanowa)